MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 04/08/2021 10:29:08

rehabilitacio edificis

Dins dels fons de recuperació en resposta a la pandèmia, la Unió Europea ha posat en marxa l'estratègia 'Renovation Wave' per duplicar la taxa de rehabilitació d'aquí a 2030 i assegurar-se que la renovació del parc d'habitatges comporti una major eficiència energètica i de recursos.

Com a resposta a la pandèmia, la Unió Europea ha posat en marxa uns fons de recuperació que, a més de ser una fita en si mateixos per la resposta conjunta a un desafiament d'aquesta magnitud, contribuiran d'una manera decisiva a la recuperació econòmica de la zona euro i també constitueixen un revulsiu per a la millora de competitivitat de molts sectors de l'economia europea. La Unió Europea vol que aquestes ajudes vinguin a potenciar sectors que es consideren estratègics d'acord amb la visió de l'Europa del futur. Per això, els esforços es dirigeixen principalment a la sostenibilitat, la digitalització i innovació i la industrialització d'àmbits de l'economia concrets.

L'estratègia Renovation Wave per millorar l'eficiència dels edificis s'emmarca dins d'aquest pla d'ajudes i el seu objectiu és duplicar, com a mínim, la taxa de rehabilitació en els propers deu anys i assegurar-se que la renovació d'habitatges comporta una major eficiència energètica i de recursos. L'estratègia millorarà la qualitat de vida de les persones que viuen i utilitzen els edificis, reduirà les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Europa, fomentarà la digitalització i millorarà la reutilització i el reciclatge de materials. Per 2030, es podrien rehabilitar 35 milions d'edificis i es podrien crear fins a 160.000 llocs de treball verds addicionals en el sector de la construcció, segons els càlculs de la pròpia Comissió Europea.

Pel que fa a l'estat dels edificis, aquests representen gairebé el 40% del consum d'energia de la Unió Europea. A Espanya hi ha 25,5 milions d'habitatges dels quals el 60% no tenen cap tipus d'aïllament tèrmic, sent, per tant, autèntiques autopistes de pèrdua de calor dels edificis.

Per tot això, si es vol aconseguir l'ambiciós objectiu que la Unió Europea sigui també climàticament neutra en 2050, s'han de realitzar uns esforços molt potents pel que fa a la descarbonització del parc actual d'edificis, rebaixant d'una manera molt substanciosa el seu consum d'energia, alhora que cal dotar-los de sistemes renovables de producció d'energia. Si se suma a aquests condicionants el fet que la rehabilitació és una activitat intensiva en mà d'obra, sembla lògic que s'hagi posat el focus en la rehabilitació d'edificis com una destinació preferent dels fons europeus.

A Espanya, tenim dos instruments de foment de la rehabilitació que són el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i l'estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya (ERESEE 2020), que havien traçat un camí creixent d'habitatges rehabilitats a Espanya fins a arribar a la xifra de 300.000 habitatges a l'any 2030. No obstant això, com a conseqüència dels fons de recuperació, aquest horitzó s'avança substancialment i es preveu que s'assoleixin aquests 300.000 habitatges a l'any 2023.

Concretament, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència preveu invertir al nostre país 6.820 milions d'euros en rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana en els propers tres anys (2021-2023). La finalitat és aprofitar aquest moment per revitalitzar el parc edificatori espanyol mitjançant la rehabilitació per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i la seva constatació com a palanca de recuperació econòmica i creació d'ocupació.

Vols que t'ajudem a millorar el teu edifici o habitatge?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran i ajudaran en tot el que necessitis.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fes clic en aquest enllaç per consultar el teu cas amb un dels nostres experts. T'assessoraran en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 27/05/2021 09:24:51

“accesibilidad-edificios”

Les comunitats de propietaris han de conservar i mantenir els elements comuns de l'immoble, de manera que compleixi les condicions estructurals, d'habitabilitat, d'accessibilitat, d'estanquitat i de seguretat, necessàries o exigibles segons la normativa vigent i mantenir en correcte funcionament els serveis i les instal·lacions. Sent els propietaris els que han d'assumir les obres de conservació i reparació necessàries.

En relació a les obligacions legals de les Comunitats de Propietaris pel que fa a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis existents, aquestes es regulen actualment, en el cas de les Balears, per la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal; a Catalunya, mitjançant la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació; i a Aragó, a través de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

A l'Aragó, el règim d'acords de les Comunitat de Propietaris ve regulat per la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

Al respecte de les obres d'accessibilitat, i d'acord al Reial Decret Legislatiu 1/2013 i a la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal realitzada per la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes, la Comunitat de Propietaris d'un edifici estarà obligada a realitzar les obres d'accessibilitat, si entren dins dels paràmetres "d'ajustos raonables", només amb que ho demani un veí de l'immoble major de 70 anys o que posseeixi alguna discapacitat.

A més, el RDL 7/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana concreta en el seu article 2 (definicions), apartat 6 i ens resol la incògnita de què s'entén per "ajust raonable":

"Les mesures d'adequació d'un edifici per a facilitar l'accessibilitat universal de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada. Per determinar si una càrrega és o no proporcionada es tindran en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l'estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d'obtenir finançament oficial o qualsevol altre ajut. S'entén que la càrrega és desproporcionada, als edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant els ajuts públics a les que es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes."

El Ministeri de Foment, segons una nota interpretativa emesa a l'efecte, té el criteri inequívoc que el concepte "cost de les obres repercutit anualment" és el cost de les obres que cada anualitat ha d'abonar la propietat o comunitat de propietaris, és a dir, que en el cas d'obres d'accessibilitat finançades en diversos exercicis es consideren "ajustos raonables" totes aquelles obres o instal·lacions d'accessibilitat universal el cost del qual en cadascun dels anys en què es pagui l'obra sigui inferior a 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes de la comunitat.

A Balears es regula a través de la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal.

Per als edificis d'habitatges existents s'estableix que, les obres i actuacions que siguin necessàries per a l'adequat manteniment i compliment del deure de conservació de l'immoble i dels serveis i de les instal·lacions comunes, són obligatòries, i inclouen en qualsevol cas, les necessàries per satisfer els requisits bàsics d'accessibilitat universal.

Les obres i actuacions que siguin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat universal i, en qualsevol cas, les requerides a instància dels propietaris de l'habitatge o local on visquin, treballin o prestin serveis persones amb discapacitat o persones majors de setanta anys, amb l'objecte d'assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com instal·lar rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l'orientació o la seva comunicació amb l'exterior.

El condicionament és obligatori i no requereixen acord previ de la Junta de Propietaris, tant si impliquen modificacions del títol de constitució o dels estatuts com si no els impliquen, i siguin obligades per part de les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris.

Pel que fa al finançament de les obres i actuacions de rehabilitació que siguin necessàries, encara que sigui obligatori, la comunitat finançarà fins a un import, un cop descomptades les subvencions o ajudes públiques, que no superin dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. La resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, serà assumit per qui les hagi requerit.

En el cas de Catalunya, les condicions legals s'estableixen a la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació.

Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on resideixen persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, han de tenir les condicions d'accessibilitat adequades a les seves necessitats d'accés a l'habitatge, de comunicació i d'interacció amb l'accés a l'edifici, que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l'edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d'adequació necessàries.

L'execució de les obres es durà a terme d'una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot cas en el termini d'un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar des de la data de l'acord de la comunitat de propietaris o, si escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.

Pel que fa al tipus d'acord necessari en la comunitat per tal d'aprovar-les, aquestes es recullen a la Llei de la Propietat Horitzontal. En el cas de Catalunya, les condicions es van actualitzar a la Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, en concret a l'article 553-25, 553-30 i 553-44.

El règim d'adopció d'acords serà el següent:

  1. S'adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, al mateix temps, la majoria simple del total de les seves quotes de participació, els acords que es refereixen a:
  1. L'execució d'obres o l'establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les obres o els serveis afectin l'estructura o configuració exterior.
  2. Les innovacions exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat o la seguretat de l'immoble, segons la seva naturalesa i característiques, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior.
  1. Els propietaris o els titulars d'un dret possessori sobre l'element privatiu, en cas que ells mateixos o les persones amb les que conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, sino  aconsegueixen que s'adoptin els acords a que es refereixen les lletres a) i b) de l'apartat 1, poden sol·licitar a l'autoritat judicial que obligui a la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques, i a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per aconseguir l'accessibilitat i la transitabilitat de l'immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

Els acords adoptats per la junta de propietaris són obligatoris i vinculen tots els propietaris, fins i tot els dissidents.

Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors i les que siguin necessàries per garantir l'accessibilitat i l'habitabilitat de l'edifici, són a càrrec de tots els propietaris si deriven d'un acord de la junta de propietaris. Si deriven d'una decisió judicial d'acord amb l'article 553-25.5, l'autoritat judicial és qui fixa l'import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

Els propietaris que, sense causa justificada, s'oposin a les actuacions o obres necessàries i exigides per l'autoritat competent o les demorin, responen individualment de les sancions que s'imposin en via administrativa.

Vols que t'ajudem?

Confia les millores d'accessibilitat de la teva comunitat a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'aconsellaran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas, assegurant una obra sense problemes i amb les màximes garanties. A més, al realitzar la gestió integral del projecte, els propietaris no us haureu de preocupar de res.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre millores d'accessibilitat en la teva comunitat. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i especialistes en accessibilitat en edificis.


Continua llegint
Notícies 15/04/2021 14:55:38

“humedades

Diu la saviesa popular que a l'abril pluges mil. Amb l'arribada de la, habitualment, època més plujosa de l'any hem de preguntar si la nostra llar està preparada per la pluja i per evitar les goteres i humitats, tan perjudicials per a la nostra salut i la dels nostres edificis.

Les humitats poden aparèixer al sostre, a les parets, a la façana o als terres. És a dir, pot atacar a qualsevol part de la nostra casa. Normalment es produeixen per una manca de manteniment en l'habitatge i poden derivar en un autèntic problema estructural que acabarà degradant irremediablement l'immoble.

Si durant els dies de pluja vam descobrir l'aparició de goteres o humitats hem d'actuar amb rapidesa per detectar l'origen del problema i aturar-ne les conseqüències. Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació més propers són els professionals que t'ajudaran a determinar l'origen i les causes que estan provocant aquestes desagradables goteres o taques d'humitat. A més, buscaran i t'oferiran la solució més adequada en cada cas.

El primer que hem de saber és que no totes les humitats són iguals. Hi ha diferents tipus. En línies generals, podem parlar d'humitats per capil·laritat, per condensació i per filtració. Aquestes són les seves característiques:

Humitat per capil·laritat: és la que es produeix per contacte directe amb el terreny. S'origina, especialment, en edificis unifamiliars, adossats, ..., quan el terreny en el qual s'assenten no és capaç d'absorbir l'excés d'aigua provocat per les pluges. Llavors són els murs de la nostra llar els quals la van absorbint. A més, es pot produir una desagradable olor a humitat a la casa o esvorancs a les parets. Pot produir un desgast dels elements de construcció o situacions de perill amb la instal·lació elèctrica. Un bon impermeabilitzant entre el terra i els elements construïts pot ser una bona solució.

Humitat per condensació: s'origina per mal aïllament de finestres, parets o sostres. És especialment freqüent en banys i cuines a causa del vapor d'aigua condensat que provoca floridures o vidres que degoten. En aquests casos és fonamental, per exemple, una ventilació de la casa diària i l'ús de campanes extractores mentre es cuina.

Humitat per filtració: apareix quan es deterioren les finestres, sostres o cobertes. En aquest cas el problema pot arribar a ser molt greu ja que l'aigua penetra directament a casa a través de finestres o d'una teulada en mal estat, el que provoca taques d'humitat, fongs, goteres i fins inundacions en soterranis o garatges. En aquests casos una bona impermeabilització dels elements deteriorats és imprescindible si volem evitar mals majors i una degradació progressiva de l'immoble. Hi ha molts elements impermeabilitzants eficaços contra l'aigua, entre ells les làmines asfàltiques, de PVC o de EPDM, les membranes de poliolefina o de cautxú, la poliurea freda o el poliuretà. En aquests casos també és fonamental revisar els drenatges d'aigua, les juntes de dilatació o les possibles fissures i esquerdes.

Si detectem qualsevol tipus d'humitats és necessari acudir a un tècnic que s'encarregui d'estudiar la problemàtica i que doni solucions efectives i duradores.

Podem netejar fongs o intentar fer desaparèixer les taques amb pintura, però això no eliminarà el problema, només ho dissimularà i el deteriorament seguirà el seu curs agreujant, cada dia més, la situació, la nostra salut i la de la nostra casa.

Una revisió anual t'ajudarà també a mantenir la teva llar en condicions i preparat per fer front a les pluges. Algunes accions a realitzar periòdicament són:

  • Mantenir neta i en bon estat la xarxa de drenatge i evacuació d'aigües de l'edifici.
  • Netejar les arquetes.
  • Revisar l'existència d'esquerdes o fissures.
  • Estar vigilants davant l'estat de conservació de la façana i de la teulada.

Vols que t'ajudem?

A l'hora de tallar els problemes d'humitats i filtracions a la nostra llar és molt important escollir els professionals que ens ajudaran a triar els sistemes d'aïllament més adequats i que portaran a terme les reformes pertinents.

Confia la millora del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia de l'corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnic i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 19/03/2021 12:15:28

ayudas a la rehabilitacion

En els propers mesos es preveu una inversió que rondaria els 5.300 milions d'euros, procedents de fons europeus i dirigits a la millora del parc immobiliari.

Els ajuts inclouran tres línies bàsiques: millora de l'eficiència energètica, conservació d'edificis i millores en l'accessibilitat. I serà imprescindible, per a particulars i comunitats de propietaris, haver realitzat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) o l'Informe d'Avaluació dels Edificis (IEE) i disposar de la Certificació d'Eficiència Energètica.

Les millores de l'eficiència energètica es refereixen a millorar l'aïllament en façanes i cobertes, la substitució de finestres, tancaments de terrasses -les que ja tinguin un sostre- i la incorporació de tendals o altres elements que redueixin la insolació.

Pel que fa a les instal·lacions, s'inclouria la col·locació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i / o ventilació per al condicionament tèrmic.

També s'inclouria la incorporació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici.

Una altra de les mesures que es pretén potenciar seria les actuacions que millorin l'aïllament acústic dels habitatges i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Per poder optar als ajuts, els particulars i/o comunitats hauran de satisfer dues condicions: millorar com a mínim una lletra en la qualificació energètica de l'edifici i, alhora, reduir almenys un 10% el consum d'energia final.

D'altra banda, els ajuts també inclouran la conservació d'edificis. Les referides a la fonamentació d'estructura o la coberta, i també façanes o patis amb lesions importants o greus, detectades durant la inspecció dels mateixos.

Un altre dels aspectes que inclouran les subvencions seran les millores en l'accessibilitat dels edificis. La gran majoria de vegades, la instal·lació de rampes o ascensors.

Les comunitats són fins al moment especialment reticents a adoptar aquest tipus de mesures, o la combinació de diverses. Però, considerant les condicions de parc immobiliari pel que fa a la seva eficiència, són una de les inversions més necessàries.

Partim de la base que aproximadament un 80% del parc d'edificis és susceptible de rehabilitar amb criteris d'eficiència energètica. Si el nostre habitatge es va construir abans de la dècada dels anys vuitanta, molt probablement es va fer sense cap tipus d'aïllament tèrmic, i fins al 2006, és summament deficient. I el mateix passa amb els sistemes de calefacció o climatització. Aquest és un dels problemes més habituals i és precisament la nul·la capacitat aïllant la que provoca pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.

Una de les accions més rendibles que podem realitzar en el nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques del nostre habitatge suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50% de la despesa en calefacció i aire acondicionat.

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici existent. Podem fer aquest aïllament per l'exterior de l'edifici, per l'interior de l'habitatge i, si existeix, per injecció d'escuma a la cambra d'aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes. Per reduir les despeses quan fem aquest tipus d'intervencions, és recomanable aprofitar i realitzar obres de rehabilitació a la façana o a la coberta. D'aquesta manera reduïm el cost total derivat de la mà d'obra o la instal·lació d'una bastida.

Un altre punt important passa per fer un bon ús de les instal·lacions de climatització sempre tenint en compte que la viabilitat d'una proposta no depèn només de les pròpies característiques de la mateixa, sinó també, i més significatiu, de l'ús que es faci dels sistemes de calefacció i / o refrigeració. Si la instal·lació té més de 10 anys d'antiguitat és recomanable renovar-la i el mercat ens ofereix moltes opcions. Un sistema de calefacció i aigua calenta conjunta és més eficient. Si s'ha de substituir, és recomanable utilitzar les calderes de condensació o bombes de calor de gas natural o, sistemes d'aerotèrmia, o si és possible, biomassa. Els sistemes que funcionen amb energia elèctrica s'han d'evitar per la seva baixa eficiència.

Des de l'Administració i el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) han posat a disposició dels usuaris, eines que permeten fer simulacions d'inversió, estalvi i temps de recuperació de les inversions.

Vols que t'ajudem a millorar el teu edifici o habitatge?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades per a la comunitat o el propietari de l'habitatge.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fes clic en aquest enllaç per consultar el teu cas amb un dels nostres experts. T'assessorarà en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 11/02/2021 10:35:57

“presupuesto

L'absència de manteniment és la causa de la majoria de les lesions que apareixen en els edificis d'habitatges. En molts immobles no es realitzen tasques de manteniment ni cap planificació. La conservació, simplement, no existeix. El més habitual és intervenir quan ja han aparegut lesions greus, en lloc de fer un manteniment adequat.

Com a propietaris procurem mantenir en condicions la nostra llar. Millorem la nostra qualitat de vida i revaloritzem el nostre habitatge. Però, pel que fa als elements comuns de l'edifici, tan importants i imprescindibles (parlem de l'estructura, la coberta, les façanes o les instal·lacions), sembla que el seu bon estat és sempre responsabilitat d'un altre.

El manteniment de les comunitats de propietaris gira al voltant de dos elements essencials: la Inspecció Tècnica i el Llibre de l'Edifici. Cal un procediment, una previsió i el convenciment dels propietaris que aquesta és una qüestió necessària i ineludible. Per això és imprescindible la figura d'un tècnic que s'ocupi del bon estat de l'edifici i en el qual puguem confiar.

El Llibre de l'Edifici descriu l'immoble, la configuració i el material que el conforma. Incorpora també les instruccions d'ús i manteniment, que permeten programar en el temps les tasques de conservació i preveure despeses per tal d'allargar la seva vida útil.

A més, recull els documents que justifiquen la realització d'operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzat i les garanties que s'han donat. S'inclouen els pressupostos i contractes d'obres, manteniment i honoraris professionals.

En el Llibre de l'Edifici també trobarem els certificats d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de les instal·lacions comunes de l'edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d'ascensors que s'hagin realitzat, i els certificats d'inspeccions tècniques de les instal·lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.

El manual d'ús i manteniment de l'edifici recull la planificació de les operacions que s'han de dur a terme en les instal·lacions i en els seus espais annexos de forma periòdica, per tal de conservar-se en un estat òptim. Habitualment el conformen les operacions de manteniment preventiu i les de manteniment substitutiu.

  • El manteniment preventiu recull les operacions que s'han de realitzar de manera periòdica, ja siguin normatives o recomanades, amb l'objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny. S'intenta evitar que aquests es degradin amb el pas el temps, el que provocaria despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat o l'aparença de deixadesa. Inclou també un calendari amb la distribució d'aquestes operacions, la valoració econòmica i les condicions per realitzar la seva contractació.

 

  • El manteniment substitutiu es refereix a l'esgotament de la vida útil dels elements que conformen l'edifici i les seves instal·lacions. Es preveu quan caldria substituir-los i s'estima el seu cost. L'objectiu és fer una programació en el temps de les substitucions per racionalitzar la despesa econòmica dels propietaris de l'immoble.

 

Les comunitats de veïns han de saber que amb un bon manteniment preventiu la vida útil dels diferents elements s'allargarà i obtindrem un major rendiment i valor econòmic.

El Llibre de l'Edifici es complementa amb la Inspecció Tècnica d'Edificis que s'orienta a promoure la implantació d'un sistema periòdic de revisió dels edificis d'habitatges i, al mateix temps, a millorar el seu manteniment.

La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) valora l'estat general de conservació de l'edifici en funció de la inspecció visual d'una sèrie d'elements que poden afectar la seguretat de l'immoble i de les persones que l'habiten. Així, per exemple, es revisa l'estat de l'estructura i la fonamentació, les façanes, els patis, les cobertes, les instal·lacions i les condicions generals d'accessibilitat.

Les comunitats han de tenir present que, tots els edificis de més de 50 anys d'antiguitat en el cas d'Aragó, de més de 45 anys en el cas de Catalunya i de més de 30 anys en el cas de les Balears, han de passar aquesta inspecció tècnica obligatòria. És, a més, imprescindible per poder accedir als ajuts a la rehabilitació.

És responsabilitat de la comunitat de propietaris de l'edifici la contractació de la ITE. Si ha de comprar o llogar un habitatge, sol·liciti-la abans.

Si la seva comunitat ha decidit fer obres, recordeu que per poder optar a les subvencions a la rehabilitació la Inspecció Tècnica de l'Edifici s'ha d'haver realitzat abans del començament dels treballs. En cas contrari no es podrà optar a la subvenció.

Vols que t'ajudem?

Els professionals competents per realitzar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), per capacitat tècnica i experiència professional, són els aparelladors o arquitectes tècnics.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la realització d'una Inspecció Tècnica de l'Edifici o en la realització de les obres per assegurar la seguretat d'aquest.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa