El blog dels arquitectes tècnics

Notícies 18/01/2024 16:12:58

Deduccions IRPF reforma habitatge

 

El passat 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 8/2023, que inclou una pròrroga de les deduccions a l'impost sobre la renda de les persones físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

L'article 16, amb efectes des de l'1 de gener del 2024, i fins al 31 de desembre del 2024 amplia la possibilitat de deduir-se un percentatge d'entre un 20 i un 60 per cent de les quantitats satisfetes per les obres realitzades.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 o 7.500 euros anuals, en funció de cada cas.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el Certificat d'Eficiència Energètica emès després de la realització de les obres i, en tot cas, abans de l'1 de gener del 2025.

Podran deduir-se el 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.

S'entendrà que s'ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l’inici d’aquestes.

La deducció es practicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres. Quan el certificat s'expedeixi en un període impositiu posterior a aquell en què es van abonar quantitats per aquestes obres, la deducció s'ha de practicar en aquest últim, tenint en compte les quantitats satisfetes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021. En tot cas, aquest certificat haurà de ser expedit abans de l'1 de gener del 2025.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

Podran deduir-se el 40% quan s'ha millorat el consum d'energia primària no renovable a l'habitatge quan es redueixi almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, s'aconsegueixi una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica A o B. 

En aquests casos, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals.

Podran deduir-se el 60% les que tinguin consideració d'obres de rehabilitació energètica de l'edifici aquelles en què s'obtingui una millora de l'eficiència energètica de l'edifici on s'ubica l'habitatge, i s'ha d'acreditar amb el certificat d'eficiència energètica de l'edifici expedit per el tècnic competent després de fer-ne una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d'un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica «A » o «B», a la mateixa escala de qualificació, respecte de l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

En aquest cas, la base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals.

 

Vols que t'ajudem?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 280 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Els nostres tècnics professionals us assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i us acompanyaran en tot el tràmit de la gestió de les subvencions que farà que la reforma del vostre habitatge sigui tot un èxit.

A més, comptem amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts NEXT GENERATION per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 19/04/2023 14:34:04

certificació energètica habitatges

 

Estat actual del parc d’habitatges

A la Unió Europea els edificis representen el 40% del consum d'energia final, i del 36% de les emissions.

A Espanya aproximadament el 55% del parc edificat és anterior a l'any 1980 i prop del 21% tenen més de 50 anys. A més, gairebé el 58% dels nostres edificis es va construir amb anterioritat a la primera normativa que va introduir al nostre país uns criteris mínims d'eficiència energètica (NBE-CT-79).

Per això, la reducció del consum d'energia i l'ús d'energia procedent de fonts renovables al sector de l'edificació són importants per a reduir la dependència energètica de la Unió Europea i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 

En què consisteix la reforma de la Directiva d'Eficiència Energètica de l'Edificació?

El mes passat es va aprovar la proposta del text de la reforma de la Directiva d' Eficiència Energètica de l' Edificació que contempla l' objectiu d' una qualificació energètica mínima E per als habitatges el 2030. Per tant, els edificis tindran fins al 2030 per passar de tenir un segell mediambiental F o G (els dos més baixos) a l'E. I tres anys després, el 2033, aquesta lletra haurà de ser la D.

Aquesta obligatorietat suposa rehabilitar gran part del parc d'habitatges dels països membres, entre els quals hi ha Espanya, concretament el 80% del parc d'habitatges es troba entre les tres lletres més baixes , cosa que suposa un autèntic repte.

La finalitat és tenir zero emissions el 2050 aconseguint la descarbonització de l'edificació europea. Però a banda d'aquest èxit, les accions que es desenvolupin al camp de la rehabilitació energètica suposaran augment de l'ocupació, suport a la recuperació econòmica, però a més reduir la factura energètica de les llars. Així mateix, totes les inversions en la renovació energètica d'edificis poden estalviar energia, reduir despeses corrents, millorar la productivitat i el confort, i incrementar la utilitat i el valor dels edificis.

 

Novetats de la proposta del text de la reforma de la Directiva d'Eficiència Energètica de l'Edificació:

 • Edifici zero emissions. Es tracta d' Edificis que consumeixen pràcticament el mateix que el que generen convertint-se així en autosuficients, cobrint el consum energètic escàs que necessiti amb fonts energètiques renovables, autogenerades o comprades. La finalitat d'aquesta normativa és que el 2050 tots els edificis de la comunitat europea tinguin aquesta categoria.
 • Potencial d'escalfament global de l'edifici (PCG). És un indicador que mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI) associades a l'edifici en diferents fases al llarg del seu cicle de vida, com ara la fase de disseny, construcció, manteniment i reformes futures, fins a la seva demolició. Per tant, mesura l'aportació de l'edifici a les emissions que contribueixen a escalfar globalment la Terra i els efectes connexos sobre el canvi climàtic.
 • Passaport de Renovació Energètica. Creat com un instrument per impulsar la renovació energètica a llarg termini a la Unió Europea. Seria un full de ruta de renovacions planificades a llarg termini, amb criteris de qualitat després d'una auditoria energètica, mitjançant el qual l'edifici pugui anar escalant classes energètiques fins a arribar a un nivell de consum energètic gairebé nul. Es basa, per tant, en la seva estructura, ja que l'instrument es compondria d'un registre continu i perdurable de dades energètiques de cada edifici. Aquest passaport seria utilitzat per les propietats d'edificis que no fessin d'una sola vegada la rehabilitació energètica del seu immoble.
 • Plans Nacionals de Renovació. Un full de ruta de les mesures de cada Estat membre per assolir els objectius nacionals. Han d'incloure el compromís del percentatge de renovació anual per assolir l'objectiu del 2050.

 

Quins terminis de compliment hi ha a la reforma de la Directiva d'Eficiència Energètica de l'Edificació?

 • Obligacions per a obra nova :
  • 1 de gener de 2026, tots els edificis d'obra nova públics o ocupats per les administracions públiques han de ser zero emissions.
  • 1 de gener del 2028, tots els edificis d' obra nova residencials i no residencials , és a dir, els edificis que no siguin públics, han de ser zero emissions.

 

 • Obligacions per als edificis existents :
  • Edificis públics. A partir de l'1 de gener del 2027, han de tenir una classificació mínima de lletra E. Per al 2030, la seva classificació mínima haurà de ser D.
  • Edificis privats no residencials. Els terminis i les exigències són iguals que els assenyalats per als públics ja existents.
  • Privats residencials. A partir de l'1 de gener del 2030, han de tenir una classificació mínima de lletra E. Per al 2033, la seva classificació mínima haurà de ser D.

 

Però, què són les lletres que apareixen al certificat d'eficiència energètica?

És la qualificació energètica d'un habitatge o un immoble i indiquen com és d'eficient l'habitatge dins d'una escala que va des de l'A, la més eficient, a la G, la menys eficient. En l'elaboració d'aquest document, el tècnic té en compte els sistemes de ventilació, il·luminació, calefacció i refrigeració o aigua calenta. I amb aquestes dades qualifica la sostenibilitat de la casa.

La posada en marxa d'aquesta normativa suposarà donar un paper encara més rellevant al certificat d'eficiència energètica. Avui dia és necessari per poder vendre o llogar un habitatge, però amb aquesta iniciativa esdevindrà el mesurador de la transformació del parc d'habitatges europeu.

 

Qui pot fer un certificat d'eficiència energètica?

La redacció del certificat d'eficiència energètica l'ha d'executar un tècnic competent com és l' arquitecte tècnic o aparellador.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 280 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis. Els nostres tècnics professionals us assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

A més, comptem amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratuïts de professionals arquitectes tècnics altament qualificats de la teva zona, de l'actuació que necessitis realitzar, com pot ser en aquest cas, un certificat d'eficiència energètica. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost. 


Continua llegint
Notícies 10/01/2023 17:26:40

deduccions eficiencia energetica habitatge

  

En el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'han introduït tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l'impost, que són aplicables a les quantitats que s'hagin invertit en obres de rehabilitació ja realitzades amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020 o que es realitzaran abans del 31 de desembre de 2023, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica d'edificis i/o habitatges.

 

CAS 1 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica a pisos i unifamiliars

Els contribuents es poden deduir un 20% de la diferència entre les quantitats invertides en les obres realitzades i els ajuts obtinguts per a aquestes obres, sempre que es pugui justificar la reducció d'un 7% en la suma de la demanda de calefacció + refrigeració de l'habitatge , després de les millores dutes a terme.

* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.

* Base màxima anual d'aquesta deducció: 5.000 €

* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

CAS 2 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica a pisos i unifamiliars

Els contribuents es poden deduir un 40% de les quantitats invertides en les obres realitzades, sempre que, després de les millores dutes a terme, es pugui justificar almenys una d'aquestes dues condicions:

 • Reducció almenys del 30% en el consum d'energia primària no renovable.
 • Millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe A o B.

* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.

* Base màxima anual d'aquesta deducció: 7.500 €

* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

CAS 3 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica en edificis d'habitatges (comunitats de veïns) per als períodes impositius 2021, 2022 i 2023

Els contribuents es podran deduir un 60% de les quantitats invertides en les obres realitzades menys els ajuts rebuts, sempre que, després de les millores dutes a terme, es pugui justificar que s'ha produït a l'edifici almenys una d'aquestes dues condicions:

 • Reducció almenys del 30% en el consum d'energia primària no renovable.
 • Millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe A o B.

* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.

* Base màxima anual d'aquesta deducció: 5.000 €

* Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual d'aquesta deducció, podran practicar-se en els quatre exercicis següents respectant la mateixa base màxima anual i sense que la base acumulada de la deducció excedeixi els 15.000€

* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

AQUESTES DEDUCCIONS SÓN COMPATIBLES AMB LES AJUDES DELS PROGRAMES 3 I 4 DE DGA

Aquestes deduccions temporals són compatibles amb la sol·licitud dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial per a la millora de l'eficiència energètica (PRTR), sobre els fons Next Generation per a la rehabilitació d'edificis.

En aquells casos en què els ajuts que acabem d'esmentar hagin estat concedits, les deduccions que corresponguin s'aplicaran sobre la resta dels imports que no hagin estat objecte de subvenció, respectant els màxims establerts per a cada cas. 

 

FONTS:

LIRPF, Llei 35/2006, DA 50a

Llei 10/2022

 

Vols que t'ajudem?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

A més, comptem amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts NEXT GENERATION per a la rehabilitació d'edificis i vivendes. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 26/04/2022 14:53:50

subvencions ajudes rehabilitacio habitatge next generation

Del 27 d’abril i fins al 31 de desembre de 2022 restarà oberta la primera fase de sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació d’edificis, els coneguts com a Fons Next Generation Europe.

Es tracta d’unes ajudes associades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús primordialment residencial. Això no vol dir que les obres de conservació, de millora de l’accessibilitat o de la seguretat, quedin excloses. Seran subvencionables, però sempre i quan a la vegada, es millori l’edifici, les instal·lacions o s’implantin sistemes de generació fotovoltaica.

Es tracta d’una inversió molt important, una declaració d’intencions vers la reducció del consum d’energia del parc d’edificis residencials, que es topa amb la tendència que fins ara havíem vist a les comunitats de propietaris. Instal·lar una ascensor o rehabilitar la façana, per exemple, havien sigut fins ara prioritats molt més importants que millorar el comportament tèrmic de les façanes.

Una gran part dels edificis amb més de 30 anys presenten dèficits importants a l’envoltant tèrmica. Aproximadament un 80% del parc d’edificis és susceptible de rehabilitar-se amb criteris d’eficiència energètica. Si el teu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta, molt probablement es va construir sense cap tipus d’aïllament tèrmic addicional al propi tancament de maó.

La rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica del nostre habitatge ens proporcionarà un major confort, salubritat i reduirem el consum d’energia, millorant de manera significativa les prestacions del nostre habitatge.

Des d’un punt de vista exclusivament econòmic, millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos, de fins a un 80% de la despesa que hi destinem a energia. La rehabilitació energètica a la vegada repercuteix considerablement en les condicions d’habitabilitat i salubritat dels habitatges. Quan intervenim a l’envoltant de l’edifici aconseguim mantenir una temperatura interior molt més estable, sense salts tèrmics, s’eliminen les humitats interiors produïdes per la manca d’aïllament tèrmic i paral·lelament millorem l’aïllament acústic.

El marc legal que regula aquests ajuts ‘Next Generation’ a la rehabilitació, procedents de la Unió Europea, ja està disponible. L’aprovació del Reial Decret 853/2021 ens proporciona una excel·lent oportunitat per accedir als ajuts, i la seva entrada en funcionament és un primer pas en la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents i d’ús residencial.

S’estableixen sis programes d’ajuts que s’adrecen a diferents àmbits, essent alguns d’ells complementaris. El Reial Decret defineix les actuacions y costos subvencionables, les quanties dels ajuts, i el procediment de concessió.

 

Programes d'ajuts

Els principals programes d’ajuts són:

 

Programa edificis

Està dirigit específicament a edificis o habitatges unifamiliars, que estiguin destinats principalment a ús residencial. També inclou segones residències.

Poden optar a la subvenció les obres de rehabilitació energètica dels edificis, també les que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació o de la seguretat d'utilització, però sempre que s’assoleixi com a mínim una reducció del 30% en el consum d’energia.

 

Programa habitatges

El programa habitatges afecta a habitatges unifamiliars o habitatges dins un edifici, essent complementari al programa edificis, sempre i quan no hi hagi una doble subvenció per una mateixa actuació.

En aquest cas, l’habitatge per al qual es tramiten els ajuts d’aquest programa ha de ser residència habitual del propietari,  usufructuari,  o arrendatari  del sol·licitant i receptor de l’ajut.

 

Programa Llibre de l’Edifici existent i projecte de rehabilitació

Es tracta d’un programa no adreçat a obres. Es subvenciona la creació del Llibre de l’Edifici existent i els projectes de rehabilitació.

En aquest programa es vol impulsar la creació del Llibre de l’Edifici existent, de forma que es disposi d’una recopilació d’informació bàsica de l’edifici que en permeti el seu coneixement i conservació. Entre la documentació diversa es troba el Certificat d’Eficiència Energètica o les instruccions d’ús i manteniment. També s’incorpora un diagnòstic de l’edifici, i un pla d’actuacions de renovació prioritzada per fases, i valorada. Igualment entren en aquest programa la redacció de projectes de rehabilitació sempre que compleixin les directrius de rehabilitació energètica. Aquest ajut és complementari al del programa d’edificis o habitatges.

Aquests ajuts incorporen la figura del tècnic rehabilitador i l’oficina rehabilitadora. El primer és una figura de perfil tècnic, un arquitecte tècnic o arquitecte, que  assumirà tota la gestió del projecte. L’oficina rehabilitadora farà un paper d’informació, verificació i control dels projectes, amb l’objectiu d’assessorar a les comunitats de propietaris en tot allò relacionat amb els ajuts i de posar en contacte tècnics i comunitats interessades.

Cada edifici presenta unes particularitats concretes, unes carències, uns problemes, que cal avaluar específicament. Aquest estudi, considerar les diferents possibilitats d’inversió i assessorar sobre quines accions són les més apropiades en cada cas, és la funció que l’Administració posa en mans del tècnic rehabilitador.

La primera acció de les Comunitats de Propietaris o de la propietat, si volen optar a les subvencions, és contractar un arquitecte tècnic.

 

Calendari d'accions

Un cop disposin d’un tècnic rehabilitador, el calendari d’accions seria el següent:

 

Fase inicial:

 1. Realitzar un estudi previ de l’edifici candidat a rehabilitar. Determinar quines són les característiques dels tancaments, finestres, instal·lacions, etc.
 2. Disseny de propostes que assoleixin una màxima millora amb una menor inversió econòmica.
 3. Proposta a la Comunitat dels fons Next Generation.
 4. Realització del CEE inicial i CEE de projecte, on es verifiquin les millores.
 5. Formalització del Llibre de l’Edifici (ITE, Certificat Energètic i potencial de millora de l’edifici i el pla d’actuacions).
 6. Redacció del projecte de rehabilitació.
 7. Sol·licitud de les subvencions i aportació de la documentació necessària a les Oficines Tècniques de Rehabilitació i sol·licitud de la llicència d’obres (ocupació via publica,...).

 

Un cop atorgada la subvenció:

 1. Acords amb la Comunitat (Administrador de Finques).
 2. Pressupost definitiu de les obres (empresa constructora).
 3. Si s’escau, tramitació i concessió del crèdit bancari.
 4. Execució de les obres amb especial control dels temps d’execució i l’adequació a les prestacions determinades al projecte.

 

Un cop acabades les obres:

 1. Comprovació de l’objectiu de la millora energètica.
 2. Notificació del CEE.
 3. Comprovació de dades i documentació a les Oficines Tècniques Rehabilitadores.
 4. Comprovació de les despeses de les obres.

 

Un cop comprovats els objectius:

 1. Cobrament de les subvencions.
 2. Amortització parcial del préstec bancari.
 3. Inici dels pagaments mensuals del crèdit per part dels veïns.

 

Tipus de millores

Pel que fa al conjunt de millores que podem incorporar a l’edifici, hi ha dues vies essencials: Millores Passives i Millores Actives.

 

Conjunt de Mesures Passives (CMP)

CMP1

CMP2

CMP3

CMP4

CMP5

Façana principal amb aïllament tèrmic per l’exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

Façana principal i patis amb aïllament tèrmic per l’interior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

Façana de patis i mitgeres amb aïllament exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

 

Mitgeres amb aïllament per l’exterior amb sistema SATE de 10 cm de gruix

 

 

 

 

Terrat invertit o no invertit, transitable amb 8 cm d’aïllament tèrmic

 

Coberta amb solera de panell sandvitx amb aïllament de 10 cm

 

 

 

 

Aïllament de sostre sanitari accessible amb plaques de 8 cm de gruix

 

 

 

 

Finestres amb marc amb ruptura de pont tèrmic i envidrament doble de baixa emissivitat

Supressió de caixes de persianes

 

 

 

Conjunt de Mesures Actives (CMA)

CMA1

CMA2

CMA3

CMA4

Caldera col·lectiva de condensació per a calefacció i ACS (1)

 

 

 

Caldera de condensació i ACS individual

 

 

 

Aerotèrmia per a climatització i producció ACS

 

 

 

Bomba de calor d'alta eficiència

 

 

 

Ventilació amb recuperació de calor

 

 

 

Ventilació amb recuperació de calor i bateria fred/calor

 

 

 

 

Vols que t'ajudem?

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic i aprofita l'oportunitat que t’ofereixen les ajudes europees Next Generation.

Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i t'acompanyaran en tot el tràmit de la gestió de les subvencions, que farà que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot allò que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació corresponent i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d'edificis i habitatges. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost.

 

 

 


Continua llegint
Notícies 24/01/2022 09:27:17

pressupost reforma pis

Després d’anys d’incertesa, molta debilitat i patiment, el sector de la construcció es recupera i torna a xifres considerades com a normals. Les dades de l’any 2021 ho confirmen ja que el creixement de l’activitat professional del nostre sector en nombre d’obres destinades a la construcció d’habitatge nou puja respecte l’any anterior. I, en el cas de les obres de rehabilitació o reforma s’arriba inclús a superar les dades d’abans de la crisi del sector del 2008, aconseguint uns valors de recuperació ja molt similars als de l’ inici de la crisi de la bombolla immobiliària. 

 

Rehabilitació:  més obres de reforma i rehabilitació que abans de la crisi.

La rehabilitació ha suportat molt bé tant la greu crisi del sector del 2008 com la situació de pandèmia per la Covid-19 que vivim actualment. L’activitat al 2021 ha continuat a l’alça i el nombre d’obres de rehabilitació ha pujat respecte el 2020, oferint uns valors que ja superen als obtinguts al 2008. A més, les previsions d’una forta inversió pública al 2022 fan preveure uns resultats excepcionals el proper any.

 

Dades portal web Obres amb Garantia

Al portal web ‘Obres amb Garantia’, l’any 2021, també hem notat el notable augment de l’ interès de la població en la cerca per Internet de tots aquells temes i serveis relacionats amb el sector de la construcció, amb gairebé 1.000 sol·licituds de feina rebudes ja sigui d’obres, reformes o certificats, suposant un increment en el número de peticions del 12% més, respecte l’any 2020.

Actualment més de 280 professionals formen part de OAG i des de la seva posada en funcionament, l’any 2015,  el portal www.obresambgarantia.com ha rebut més de 3.840 sol·licituds de pressupostos i s’han enviat gairebé 9.000 pressupostos. La valoració mitja del grau de satisfacció, per parts dels usuaris vers als col·legiats/des i vers al portal OAG, és de 9.2 sobre 10.

Les 964 sol·licituds realitzades durant aquest darrer any, consoliden les peticions de pressupostos a la plataforma, encara que no s’han recuperat les dades d’abans de la crisi sanitària.

Respecte a l’enviament dels pressupostos als clients, un aspecte imprescindible per al bon funcionament del servei d’ ‘Obres amb Garantia’, també s’ha millorat. Al 2021 s’han enviat, per part dels arquitectes tècnics col·legiats que formen part de la plataforma ‘Obres amb Garantia’, més de 2.300 pressupostos d’honoraris, més del 80% dels sol·licitats. Representant un increment del 16% més que l’any 2020.

El portal www.obresambgarantia.com , aquest any 2021, ha consolidat la seva tendència a l’alça, com a servei als ciutadans, experimentant un creixement del 12% en sol·licituds rebudes, i d’un 16% en relació als pressupostos que els diferents arquitectes tècnics col·legiats han enviat des de la plataforma als interessats.

Al 2021, de mitja entre els 3 Col·legis professionals d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació que conformen ‘Obres amb Garantia' (Tarragona, Mallorca i Saragossa), gairebé el 40% de peticions de treballs han estat per actuacions de rehabilitació.

Les peticions d’obra nova ronden el 25% i són cada vegada més significatives dins de les peticions rebudes a OAG.

Per altra banda, les peticions de certificats e informes continuen essent un dels tipus de treball més sol·licitats al portal, representant el 36% de peticions sobre el total.

 

Previsions a curt i mig termini

Les tendències marcades pel recent informe d’Euroconstruct, format per 15 agències europees especialistes en construcció, preveuen una pujada derivada de l’aplicació dels fons europeus Next Generation, traduïda en una millora de les dades del 2018 en més del 15% .

Aquesta es produirà tant a la nova construcció, pel seu creixement natural, com encara més a la rehabilitació per l’empenta dels fons esmentats, amb un especial enfoc en la rehabilitació energètica i la seva estela de visualitzar la necessària posada al dia de les nostres llars, que apunta cap uns creixements de fins al 20% respecte el 2018.

 

Què necessites?  Vols que t' ajudem?

Els arquitectes tècnics són els tècnics que garanteixen l’execució d’un bon treball professional.

Si necessites fer una obra o reforma en el teu edifici o habitatge, o necessites un informe o certificat tècnic, contacta amb Obres amb Garantia.

En Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 250 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia de seguiment del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Un servei 100% gratuït, on podràs demanar fins a 3 pressupostos online de professionals altament qualificats de la teva zona.

Compara ofertes, valora els tècnics i tria el millor pressupost i contracta (si t'interessa) al professional que consideris.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Osca, Lleida, Mallorca, Tarragona i Saragossa