MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 08/10/2021 13:49:22

amiant

Davant la presència de materials amb amiant, què cal fer? És necessari eliminar-ho o no? Són dues preguntes  que ens fem cada vegada més sovint, en obres de rehabilitació o inspeccions d’edificis.

L’actuació, d’acord a les indicacions i recomanacions que sobre el tema realitza el Departament de Treball, serien les següents.

Un cop detectat material amb amiant, per determinar si és necessari retirar-ho o no, és necessari considerar dues situacions:

Si el que es troba, està en bon estat, no està sotmès a manipulacions, ni a l'acció de vibracions, fregaments, moviments d'aire, humitat o cops, i la seva manipulació no presenta un risc d'emissió de fibres a l'ambient. Llavors es podria considerar no retirar-ho, confinar-ho si ha arribat a la fi de la vida útil o deixar-ho instal·lat fins a la seva eliminació.

Quan el material presenta risc de despreniment de fibres d’amiant, pel seu estat de conservació, s'haurà d’eliminar per evitar l'emissió de fibres.

A l’estudi previ per a la seva eliminació caldrà considerar la ubicació, la friabilitat, l’estat del material, l’accessibilitat al mateix i l’ús de la zona afectada.

 1. En relació a la seva ubicació, cal realitzar un plànol detallat de la ubicació de l'amiant on s'indicarà la seva extensió i varietat.
 2. És necessari també avaluar la facilitat d'emissió de fibres a l'ambient. Podem distingir diversos tipus de productes amb amiant: els dipòsits, els aïllaments tèrmics, el cartró-amiant i, en menor grau, certes plaques de fals sostre, en les quals les fibres d'amiant estan lligades dèbilment.
 3. L’estudi avaluarà també el grau de conservació del material. La presència d'esquerdes, humitats, escrostonaments, desgasts, etc.
 4. També s'ha de considerar si la zona amb amiant és de fàcil accés, i per tant el contacte amb el material es pot produir de forma accidental, per exemple zones de pas, cobertes accessibles,etc; o si el contacte directe amb l’amiant sols es pot produir de manera intencionada.
 5. Considerarem també factors que puguin incidir en la possibilitat d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient: la degradació dels materials (revestiments exteriors, teulades, /aïllaments tèrmics, etc.), la possibilitat de rebre cops, vibracions, corrents d'aire, manipulacions en operacions de manteniment, filtracions i condensacions d'aigua, etc.
 6. I finalment és important valorar la utilització present i futura de l'espai, la instal·lació o la maquinària i, especialment, es tindrà cura en les operacions de reparació i manteniment, en els punts amb amiant o en les seves proximitats.

 

La ponderació de totes i cadascuna de les variables enunciades en l'apartat anterior, ens ha de donar un coneixement molt aproximat sobre la possibilitat d'emissió de fibres d'amiant a l'ambient, que ens permetrà actuar sense necessitat de cap tipus de mostreig ambiental.

Per exemple, en situacions on s'aprecia material friable degradat, hem d'actuar directament, atès que el risc d'exposició a fibres d'amiant és clar. Recordem que els principis preventius de l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, ens diu que, en primer lloc, hem d'evitar els riscos i, després, avaluar aquells que no es pugin evitar.

Com a norma, no reparar el material que conté amiant. Només es decidirà aquesta opció si l'avaluació anterior ens indica que hi ha una possibilitat baixa de que passin fibres a l'ambient. És imprescindible, en aquest cas, fer controls periòdics per tal de garantir que no es modifica aquesta situació.

En funció del resultat d’aquest estudi triarem una de les tres intervencions indicades a sota:

 1. Estabilització
 2. Confinament
 3. Retirada de l'amiant o eliminació

En les dues primeres, la intervenció es du a terme per tal d'evitar l'alliberament de fibres a l'ambient. La tercera consisteix en retirar o eliminar l'amiant.

 

Estabilització

Aquesta operació es farà quan el material no està degradat i volem assegurar la durabilitat.

Consisteix a aplicar, mitjançant projecció aerogràfica i/o injecció, un material elastòmer, en forma líquida, sobre el material d'amiant per reduir la possibilitat d'alliberar fibres d'amiant a l'ambient. Això s'aconsegueix, bé creant una membrana sobre la superfície (estabilització cobertora), o penetrant dins el material i lligant els components (estabilització penetrant).

Hi ha diferents productes comercialitzats com a segellants de l'amiant. En general, són composicions a base de polímers en dispersió aquosa que penetren i impregnen ràpidament tots els tipus d'amiant, inclosa l'amosita i la crocidolita.

Un bon segellant hauria de ser capaç d'absorbir els impactes sense alterar la seva integritat, proporcionar un segellat elàstic, oferir un bon comportament al foc i tenir una bona resistència al pas del temps. Evidentment no poden afectar a la salut de les persones.

El punt feble d’aquet tractament és la poca o nul·la resistència mecànica del material estabilitzat. No és aconsellable si el material pot rebre cops durant el seu ús.

En cap cas s’ha de pintar sobre el material amb d'amiant, ja que el remei pot ser pitjor que la solució. La pintura pot arrencar el material o emetre més fibres a l'aire. Cal fer proves d'idoneïtat per al producte abans d'aplicar-lo i establir la durabilitat del tractament i les operacions de manteniment que caldrà efectuar.

Aquesta operació limita l'alliberament de fibres a l'ambient, però no limita l'accessibilitat del material d'amiant a les persones que ocupen l'edifici. El cost de l'aplicació és moderadament baix, encara que cal dur a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir-ne el bon estat.

 

Confinament

És una barrera física entre el material que conté amiant i les persones que ocupen l'edifici, mitjançant una nova estructura. Per exemple un fals sostre, envans, recobriments de PVC o d'acer en canonades.

Aquesta solució no es pot utilitzar quan el suport no és prou consistent o es prevegin treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.

Aquesta opció pot ser utilitzada conjuntament amb l'estabilització.

Encara que el cost d'aquesta alternativa sigui més econòmic, implica un augment de cost suplementari per als treballs posteriors de manteniment i de retirada de l'amiant que, abans de l'enderroc, és obligatori fer. Cal portar a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir-ne el bon estat.

 

Retirada d'amiant

La retirada de l'amiant implica l'eliminació dels materials amb amiant (MCA), cosa que suposa evitar definitivament els problemes de contaminació de fibres d'amiant causats per la degradació dels MCA i els problemes dels treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.

La retirada de MCA és la solució més estesa i l'única per a edificis i instal·lacions abans de ser enderrocats, com indica l'article 11.1.a del RD 396/2006: "En tot cas s'eliminarà l'amiant dels materials que el continguin abans de començar qualsevol operació de demolició, excepte quan fer-ho impliqui major risc per als treballadors".

La retirada la poden realitzar únicament empreses autoritzades per l'Administració, seguint les indicacions del Pla de Treball, especialment pel que fa a als EPIs (Equips de Protecció Individual) i les condicions de desmuntatge, emmagatzematge i transport del material eliminat.

L’Administració desaconsella doblar –cobrir– les cobertes de fibrociment, superposant sobre elles cobertes metàl·liques o d'altres materials. La raó és la següent:

 • En primer lloc, hi ha risc que les plaques de fibrociment que es volen doblar es trenquin en transitar i treballar sobre elles.
 • En segon lloc, en cobrir l'existència de les plaques de fibrociment en naus industrials, dependències o locals, incrementa el risc d'inhalació de fibres d'amiant. Això pot passar, per exemple, si posteriorment es fan manipulacions o reparacions a la coberta sense conèixer la presència de l'amiant –en particular en els casos que es produeixi un canvi de propietari.
 • Finalment, la presència de la coberta de fibrociment original, condiciona cada operació que s'hi efectuï posteriorment, com podria ser la realització d'una sortida de ventilació o el muntatge de qualsevol instal·lació. La presència de l’amiant representa un risc potencial.

Si malgrat aquesta recomanació una empresa, prèviament inscrita al RERA, pretén doblar una coberta de fibrociment de la qual aparentment no es desprenen fibres d'amiant, ha de sol·licitar a l'Autoritat Laboral l'aprovació d'un Pla de Treball, ja que la normativa obliga a presentar aquest Pla per a qualsevol operació i activitats en què els treballadors estiguin exposats a fibres d'amiant o a materials que en continguin, o siguin susceptibles d'estar-hi exposats.

En el cas específic de les operacions de doblar cobertes, el Pla de Treball, a banda del seu contingut general, ha d'incloure els elements següents:

 1. Certificació d'un tècnic titulat conforme la coberta de fibrociment està en correcte estat de conservació i no se'n desprenen fibres d'amiant.
 2. Relació de les mesures que s'adoptaran per reduir al mínim el risc que en un futur pot originar la presència del fibrociment, com ara la disposició d'etiquetes o cartells d'avís de dita presència, o bé la redacció de procediments de treball en previsió d'actuacions posteriors que afectin la coberta de fibrociment.

Ajudes al finançament de la retirada de productes que continguin amiant.

Normalment cada comunitat obre anualment una partida d'ajuts econòmics per a la retirada de productes que contenen amiant.

Per comprovar si podem accedir-hi s'hauria de consultar amb la nostra comunitat autònoma.

 

Vols que t’ajudem a millorar la teva edifici o habitatge?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran i ajudaran en tot el que necessitis.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades en cada cas i faran que la reforma de teu habitatge sigui tot un èxit.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Els nostres experts t'assessoraran en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 04/08/2021 10:29:08

rehabilitacio edificis

Dins dels fons de recuperació en resposta a la pandèmia, la Unió Europea ha posat en marxa l'estratègia 'Renovation Wave' per duplicar la taxa de rehabilitació d'aquí a 2030 i assegurar-se que la renovació del parc d'habitatges comporti una major eficiència energètica i de recursos.

Com a resposta a la pandèmia, la Unió Europea ha posat en marxa uns fons de recuperació que, a més de ser una fita en si mateixos per la resposta conjunta a un desafiament d'aquesta magnitud, contribuiran d'una manera decisiva a la recuperació econòmica de la zona euro i també constitueixen un revulsiu per a la millora de competitivitat de molts sectors de l'economia europea. La Unió Europea vol que aquestes ajudes vinguin a potenciar sectors que es consideren estratègics d'acord amb la visió de l'Europa del futur. Per això, els esforços es dirigeixen principalment a la sostenibilitat, la digitalització i innovació i la industrialització d'àmbits de l'economia concrets.

L'estratègia Renovation Wave per millorar l'eficiència dels edificis s'emmarca dins d'aquest pla d'ajudes i el seu objectiu és duplicar, com a mínim, la taxa de rehabilitació en els propers deu anys i assegurar-se que la renovació d'habitatges comporta una major eficiència energètica i de recursos. L'estratègia millorarà la qualitat de vida de les persones que viuen i utilitzen els edificis, reduirà les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Europa, fomentarà la digitalització i millorarà la reutilització i el reciclatge de materials. Per 2030, es podrien rehabilitar 35 milions d'edificis i es podrien crear fins a 160.000 llocs de treball verds addicionals en el sector de la construcció, segons els càlculs de la pròpia Comissió Europea.

Pel que fa a l'estat dels edificis, aquests representen gairebé el 40% del consum d'energia de la Unió Europea. A Espanya hi ha 25,5 milions d'habitatges dels quals el 60% no tenen cap tipus d'aïllament tèrmic, sent, per tant, autèntiques autopistes de pèrdua de calor dels edificis.

Per tot això, si es vol aconseguir l'ambiciós objectiu que la Unió Europea sigui també climàticament neutra en 2050, s'han de realitzar uns esforços molt potents pel que fa a la descarbonització del parc actual d'edificis, rebaixant d'una manera molt substanciosa el seu consum d'energia, alhora que cal dotar-los de sistemes renovables de producció d'energia. Si se suma a aquests condicionants el fet que la rehabilitació és una activitat intensiva en mà d'obra, sembla lògic que s'hagi posat el focus en la rehabilitació d'edificis com una destinació preferent dels fons europeus.

A Espanya, tenim dos instruments de foment de la rehabilitació que són el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i l'estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya (ERESEE 2020), que havien traçat un camí creixent d'habitatges rehabilitats a Espanya fins a arribar a la xifra de 300.000 habitatges a l'any 2030. No obstant això, com a conseqüència dels fons de recuperació, aquest horitzó s'avança substancialment i es preveu que s'assoleixin aquests 300.000 habitatges a l'any 2023.

Concretament, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència preveu invertir al nostre país 6.820 milions d'euros en rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana en els propers tres anys (2021-2023). La finalitat és aprofitar aquest moment per revitalitzar el parc edificatori espanyol mitjançant la rehabilitació per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i la seva constatació com a palanca de recuperació econòmica i creació d'ocupació.

Vols que t'ajudem a millorar el teu edifici o habitatge?

A l'hora de posar en marxa una reforma és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia la rehabilitació del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran i ajudaran en tot el que necessitis.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fes clic en aquest enllaç per consultar el teu cas amb un dels nostres experts. T'assessoraran en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 05/07/2021 09:09:01

casas sin consumo energético

Sabies que els edificis són responsables de més del 30% de l'energia total consumida anualment a Espanya? És molt, oi? Doncs ni tan sols el 0,3% dels immobles espanyols han emprès alguna reforma que ajudi a reduir aquest consum. Una actuació que ens permetria estalviar en la nostra factura energètica i, alhora, contribuir a ser més respectuosos amb el planeta.

A més, una rehabilitació per millorar l'eficiència energètica ens permetria aconseguir un major confort a casa nostra i una millora de la qualitat de vida. Al cap i a la fi, la nostra llar és on passem la major part del nostre temps.

Per impulsar la rehabilitació energètica i la disminució del consum d'energia final i de les emissions de CO2 en el parc d'edificis, el Govern espanyol ha aprovat el Programa PREE (Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis) amb importants ajudes econòmiques per als que optin per fer de casa seva un lloc més sostenible i eficient. Pensa que si el teu habitatge va ser construït abans de 1980 possiblement no tingui cap protecció tèrmica i a més les seves instal·lacions seran ineficients energèticament.

Què puc fer per aconseguir un habitatge de consum gairebé nul?

Són moltes i variades les actuacions que podem escometre en una rehabilitació de millora en eficiència energètica. Totes elles contribuiran a reduir el consum i millorar el confort, especialment si les emprenem de manera combinada. Aquests són alguns exemples:

AÏLLAMENT TÈRMIC
Aïllar tèrmicament un habitatge consisteix a aconseguir que tots els elements que es troben en contacte amb l'exterior augmentin la seva resistència al pas del fred i la calor. Per a això és necessari incorporar materials aïllants a la façana i murs exteriors de l'edifici, a les cobertes, en els sòls, en els tancaments en contacte amb espais d'altres usos, etc. Hi ha moltes maneres de dur a terme aquest tipus d'actuació, per exemple, en una façana podem col·locar un aïllament sobre el maó exterior i realitzar un acabat amb aplacat de pedra natural. A més de la millora estètica donarem un pas agegantat en eficiència energètica. Hi ha molts materials aïllants, fins i tot ecològics. D'ells et parlàvem fa uns mesos al nostre blog.

PONTS TÈRMICS
Els ponts tèrmics són discontinuïtats a la capa aïllant i per això es converteixen en autèntics embornals energètics que generen patologies constructives i una falta de confort tèrmic. Per a evitar-los hem de procurar que la nostra envolupant aïllant (aïllament en tancaments opacs i fusteries) sigui completament contínua. Per a estudiar-ho podem fer servir l'anomenada 'Regla del Retolador' que consisteix en traçar una línia contínua amb un retolador al voltant de l'envolupant, seguint el traçat per on hem previst col·locar l'aïllament tèrmic. Si aconseguim completar tot l'envolupant sense aixecar el retolador del paper, podrem assegurar que el nostre disseny està lliure de ponts tèrmics.

FINESTRES D'ALTES PRESTACIONS
Les finestres d'altes prestacions i la inclusió de protecció solar (voladissos, tendals, persianes, screens, ...) són un dels punts més importants a estudiar per millorar l'eficiència energètica. Les fusteries exteriors són el punt més feble de qualsevol edifici i influeixen en tots els altres aspectes d'aquest article. Per això han de disposar d'un bon vidre múltiple amb una o dues càmeres estanques farcides d'algun gas aïllant (argó o criptó), combinat amb un marc amb alt nivell d'aïllament. Els materials més recomanats en relació a la qualitat-preu-rendiment són els de fusta o PVC.

Gràcies a les fusteries exteriors d'altes prestacions ens aïllem de l'exterior, obtenim grans quantitats d'energia solar gratuïta a l'hivern, alhora que ens protegim de l'excés de calor a l'estiu. A més, l'ús d'unes bones fusteries millorarà la disminució de la contaminació acústica a causa del soroll exterior.

ESTANQUEÏTAT O HERMETICITAT
En la gran majoria d'edificis, s'escapa o entra la calor a la llar a causa de les filtracions d'aire exterior. Tot això provoca un major consum energètic per compensar aquestes pèrdues. No s'ha de confondre amb aïllament tèrmic. Les dues propietats són importants, però, generalment, s'assoleixen de manera independent. A l'igual que amb l'aïllament, s'ha de crear una línia contínua per l'interior de l'habitatge per evitar que l'aire s'escapoleixi a través de juntes, instal·lacions mal segellades o esquerdes. A això contribueixen làmines hermètiques i transpirables, cintes i collars de segellat i unes fusteries d'altes prestacions.

Amb una bona hermeticitat, el rendiment energètic de la resta d'estratègies es multipliquen, s'aconsegueix un excel·lent nivell de confort i un gran estalvi energètic.

VENTILACIÓ MECÀNICA AMB RECUPERACIÓ DE CALOR

Un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor permet extreure l'aire interior a través d'una sèrie de conductes per expulsar-lo a l'exterior, al mateix temps que a través d'altres conductes es capta aire exterior net i s'impulsa a l'interior dels espais. Tot això sense perdre l'energia continguda en l'aire de l'habitatge. Amb aquests sistemes es pot garantir el cabal d'aire necessari per mantenir la salubritat interior sense necessitat d'obrir les finestres ni a l'estiu ni a l'hivern, el que comporta un augment o disminució important de la temperatura interior (segons l'època de l'any) i evita l'increment de consum d'energia necessari per recuperar la sensació de confort interior.

CLIMATITZACIÓ I ÚS D'ENERGIA RENOVABLE
Com més efectiu sigui el nostre aïllament tèrmic, el sistema de ventilació, l'hermeticitat i la qualitat de portes i finestres, menor serà la necessitat de climatització a la nostra llar per aconseguir aquesta temperatura ideal tant a l'hivern com a l'estiu. Tot i així, podem ser més eficients dissenyant un sistema de climatització eficient i mitjançant l'ús d'energies renovables, com l'energia solar o les calderes de biomassa. L'objectiu és reduir a la mínima expressió la nostra necessitat d'energia, i a partir d'aquest punt, utilitzar sistemes d'alta eficiència energètica que, a la vegada, siguin alimentats per energies renovables.


Vols que t'ajudem?

A l'hora de posar en marxa una rehabilitació energètica i aconseguir que la teva casa tingui un consum gairebé nul és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la rehabilitació del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 17/06/2021 14:31:25

instalacion casas prefabricadas

La instal·lació de cases prefabricades, de fusta, formigó, acer o altres materials, és una alternativa que cada vegada més compradors consideren. El mercat ofereix un ampli ventall de preus, superfícies i qualitat d'acabats, sense importar el tipus d'estructura i de si es tracta d'una estructura fixa o mòbil.

Tothom coincideix en indicar que les conseqüències de la pandèmia han fet créixer la demanda d'habitatge unifamiliar i, la construcció prefabricada pel que fa a temps de muntatge és, sense cap dubte, la més competitiva.

Però, què són i què podem fer en realitat? Si ens plantegen comprar-ne un i convertir-lo en la nostra residència habitual o en una segona residència, és imprescindible considerar els següents aspectes.

En primer lloc és important saber que, tant si es tracta d'una casa de fusta com d'una convencional, ambdues han de satisfer els requisits generals de seguretat, funcionalitat i habitabilitat. Així com també han de satisfer requisits d'eficiència energètica, condicions mínimes d'habitabilitat, prestacions enfront d'incendis, etc. El material o la tipologia constructiva en cap cas poden significar una minva de prestacions.

El seu tractament urbanístic és també idèntic i així s'estableix en la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, on s'especifica que: "La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents", requeriran llicència urbanística prèvia.

Pel que fa a les cases que no requereixen una fonamentació, les conegudes com Mobil Home, són considerades "edificació" i és que, segons el parer dels serveis d'inspecció urbanístics i dels Tribunals, "tindrà la consideració d'obra o edificació, en tant que es presumeix el seu caràcter estàtic en l'espai i vocació de permanència". Per tant, la seva implantació també requereix llicència urbanística.

Les Mobil Home, per contra, no podran tenir en cap cas cèdula d'habitabilitat, ja que al tractar-se d'un "mòdul amb rodes", no es pot considerar edificació fixa i per tant no s'entenen incloses dins de la definició d'habitatge.

Per tant i molt important (i sobre el que hem tingut nombroses consultes), la seva condició de casa prefabricada no ens permet instal·lar-la en un sòl no urbanitzable o rústic. Si es tracta d'una finca en sòl urbanitzable, la seva condició no l'eximeix de complir la normativa urbanística i les ordenances municipals, ja que al considerar-se una edificació, requereix llicència per a la seva instal·lació.

Com hem dit a l'inici, el ventall és amplíssim, i un cop aclarit el tractament legal, el comprador hauria de valorar primer les característiques del solar on pensa instal·lar-la: la planitud del terreny, la separació amb veïns o l'alçada màxima que es permet. Recordem que no es tracta d'una construcció feta a mida.

Les instal·lacions prefabricades a priori poden oferir un preu més competitiu pel sistema amb el qual estan elaborades, ja que s'estalvia mà d'obra i temps. Precisament la construcció industrialitzada hauria de redundar també en una millor qualitat. El producte final, qualitativament, hauria de superar a l'habitatge tradicional en circumstàncies normals. Parlem de qualitat en l'execució, no dels materials. La qualitat dels materials dependrà, és clar, del model i acabats que triem.

Si comparem el preu de construcció d'un habitatge construït de manera tradicional i una altre prefabricat d'unes característiques similars no varia molt, entre un 10% o 15%, però cal considerar, en molts casos, altres despeses. Abans de la compra cal aclarir si el preu inclou despeses com: la fonamentació, les despeses de projecte i direcció de les obres, la llicència d'obres, estudi geotècnic i topogràfic, si s'inclou el moviment de terres, el desbrossament del solar, la connexió dels serveis d'aigua i llum, la gestió de residus o la construcció de murs, si fossin necessaris.

Un altre aspecte molt important des d'un punt de vista econòmic si optem per una construcció prefabricada, especialment si és de fusta, no tant en el cas de prefabricats de formigó o acer, és el cost del manteniment. A diferència del que usualment es pensa, les construccions de fusta requereixen de constant seguiment i d'atenció perquè la durabilitat no sigui un problema. Per descomptat, aquest aspecte dependrà molt de la qualitat dels materials i del procés de construcció en si.

Més que el preu, un factor molt important en la compra d'un habitatge prefabricat és el temps de fabricació i instal·lació. Trobem reduccions en el lliurament de fins a un 50 o 60%, segons el tipus de material i acabats.

Qualitat i temps són els aspectes que fan especialment recomanable la compra d'un habitatge prefabricat. Per contra, les escasses possibilitats de personalització, les limitacions en la seva ubicació o els elevats costos de manteniment, són els desavantatges a priori, més importants.

En conclusió, els sistemes prefabricats ofereixen grans avantatges, però també requereixen d'un assessorament tècnic que ens guiï en l'elecció, la instal·lació i el lliurament, per evitar malentesos i sorpreses a darrera hora.

Es tracta d'una construcció com qualsevol altra que requereix d'un equip tècnic (arquitecte i aparellador) i de la sol·licitud de les corresponents llicències i permisos. I, per descomptat, que compti amb unes prestacions de seguretat, habitabilitat i salubritat.

Vols que t'ajudem?

Si vols que el teu habitatge es construeixi amb les màximes garanties, complint amb la legislació actual, amb bons materials però amb un preu assequible i en un temps raonable, t'oferim el que realment necessites: professionals amb experiència que s'encarregaran de tot.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la construcció del teu habitatge.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i experimentats que t'assessoraran perquè la teva nova casa tingui les màximes garanties.


Continua llegint
Notícies 27/05/2021 09:24:51

“accesibilidad-edificios”

Les comunitats de propietaris han de conservar i mantenir els elements comuns de l'immoble, de manera que compleixi les condicions estructurals, d'habitabilitat, d'accessibilitat, d'estanquitat i de seguretat, necessàries o exigibles segons la normativa vigent i mantenir en correcte funcionament els serveis i les instal·lacions. Sent els propietaris els que han d'assumir les obres de conservació i reparació necessàries.

En relació a les obligacions legals de les Comunitats de Propietaris pel que fa a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis existents, aquestes es regulen actualment, en el cas de les Balears, per la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal; a Catalunya, mitjançant la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació; i a Aragó, a través de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

A l'Aragó, el règim d'acords de les Comunitat de Propietaris ve regulat per la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

Al respecte de les obres d'accessibilitat, i d'acord al Reial Decret Legislatiu 1/2013 i a la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal realitzada per la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes, la Comunitat de Propietaris d'un edifici estarà obligada a realitzar les obres d'accessibilitat, si entren dins dels paràmetres "d'ajustos raonables", només amb que ho demani un veí de l'immoble major de 70 anys o que posseeixi alguna discapacitat.

A més, el RDL 7/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana concreta en el seu article 2 (definicions), apartat 6 i ens resol la incògnita de què s'entén per "ajust raonable":

"Les mesures d'adequació d'un edifici per a facilitar l'accessibilitat universal de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada. Per determinar si una càrrega és o no proporcionada es tindran en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l'estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d'obtenir finançament oficial o qualsevol altre ajut. S'entén que la càrrega és desproporcionada, als edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant els ajuts públics a les que es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes."

El Ministeri de Foment, segons una nota interpretativa emesa a l'efecte, té el criteri inequívoc que el concepte "cost de les obres repercutit anualment" és el cost de les obres que cada anualitat ha d'abonar la propietat o comunitat de propietaris, és a dir, que en el cas d'obres d'accessibilitat finançades en diversos exercicis es consideren "ajustos raonables" totes aquelles obres o instal·lacions d'accessibilitat universal el cost del qual en cadascun dels anys en què es pagui l'obra sigui inferior a 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes de la comunitat.

A Balears es regula a través de la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal.

Per als edificis d'habitatges existents s'estableix que, les obres i actuacions que siguin necessàries per a l'adequat manteniment i compliment del deure de conservació de l'immoble i dels serveis i de les instal·lacions comunes, són obligatòries, i inclouen en qualsevol cas, les necessàries per satisfer els requisits bàsics d'accessibilitat universal.

Les obres i actuacions que siguin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat universal i, en qualsevol cas, les requerides a instància dels propietaris de l'habitatge o local on visquin, treballin o prestin serveis persones amb discapacitat o persones majors de setanta anys, amb l'objecte d'assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com instal·lar rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l'orientació o la seva comunicació amb l'exterior.

El condicionament és obligatori i no requereixen acord previ de la Junta de Propietaris, tant si impliquen modificacions del títol de constitució o dels estatuts com si no els impliquen, i siguin obligades per part de les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris.

Pel que fa al finançament de les obres i actuacions de rehabilitació que siguin necessàries, encara que sigui obligatori, la comunitat finançarà fins a un import, un cop descomptades les subvencions o ajudes públiques, que no superin dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. La resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, serà assumit per qui les hagi requerit.

En el cas de Catalunya, les condicions legals s'estableixen a la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació.

Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on resideixen persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, han de tenir les condicions d'accessibilitat adequades a les seves necessitats d'accés a l'habitatge, de comunicació i d'interacció amb l'accés a l'edifici, que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l'edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d'adequació necessàries.

L'execució de les obres es durà a terme d'una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot cas en el termini d'un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar des de la data de l'acord de la comunitat de propietaris o, si escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.

Pel que fa al tipus d'acord necessari en la comunitat per tal d'aprovar-les, aquestes es recullen a la Llei de la Propietat Horitzontal. En el cas de Catalunya, les condicions es van actualitzar a la Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, en concret a l'article 553-25, 553-30 i 553-44.

El règim d'adopció d'acords serà el següent:

 1. S'adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, al mateix temps, la majoria simple del total de les seves quotes de participació, els acords que es refereixen a:
 1. L'execució d'obres o l'establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les obres o els serveis afectin l'estructura o configuració exterior.
 2. Les innovacions exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat o la seguretat de l'immoble, segons la seva naturalesa i característiques, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior.
 1. Els propietaris o els titulars d'un dret possessori sobre l'element privatiu, en cas que ells mateixos o les persones amb les que conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, sino  aconsegueixen que s'adoptin els acords a que es refereixen les lletres a) i b) de l'apartat 1, poden sol·licitar a l'autoritat judicial que obligui a la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques, i a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per aconseguir l'accessibilitat i la transitabilitat de l'immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

Els acords adoptats per la junta de propietaris són obligatoris i vinculen tots els propietaris, fins i tot els dissidents.

Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors i les que siguin necessàries per garantir l'accessibilitat i l'habitabilitat de l'edifici, són a càrrec de tots els propietaris si deriven d'un acord de la junta de propietaris. Si deriven d'una decisió judicial d'acord amb l'article 553-25.5, l'autoritat judicial és qui fixa l'import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

Els propietaris que, sense causa justificada, s'oposin a les actuacions o obres necessàries i exigides per l'autoritat competent o les demorin, responen individualment de les sancions que s'imposin en via administrativa.

Vols que t'ajudem?

Confia les millores d'accessibilitat de la teva comunitat a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'aconsellaran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas, assegurant una obra sense problemes i amb les màximes garanties. A més, al realitzar la gestió integral del projecte, els propietaris no us haureu de preocupar de res.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre millores d'accessibilitat en la teva comunitat. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i especialistes en accessibilitat en edificis.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa