MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 05/07/2021 09:09:01

casas sin consumo energético

Sabies que els edificis són responsables de més del 30% de l'energia total consumida anualment a Espanya? És molt, oi? Doncs ni tan sols el 0,3% dels immobles espanyols han emprès alguna reforma que ajudi a reduir aquest consum. Una actuació que ens permetria estalviar en la nostra factura energètica i, alhora, contribuir a ser més respectuosos amb el planeta.

A més, una rehabilitació per millorar l'eficiència energètica ens permetria aconseguir un major confort a casa nostra i una millora de la qualitat de vida. Al cap i a la fi, la nostra llar és on passem la major part del nostre temps.

Per impulsar la rehabilitació energètica i la disminució del consum d'energia final i de les emissions de CO2 en el parc d'edificis, el Govern espanyol ha aprovat el Programa PREE (Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis) amb importants ajudes econòmiques per als que optin per fer de casa seva un lloc més sostenible i eficient. Pensa que si el teu habitatge va ser construït abans de 1980 possiblement no tingui cap protecció tèrmica i a més les seves instal·lacions seran ineficients energèticament.

Què puc fer per aconseguir un habitatge de consum gairebé nul?

Són moltes i variades les actuacions que podem escometre en una rehabilitació de millora en eficiència energètica. Totes elles contribuiran a reduir el consum i millorar el confort, especialment si les emprenem de manera combinada. Aquests són alguns exemples:

AÏLLAMENT TÈRMIC
Aïllar tèrmicament un habitatge consisteix a aconseguir que tots els elements que es troben en contacte amb l'exterior augmentin la seva resistència al pas del fred i la calor. Per a això és necessari incorporar materials aïllants a la façana i murs exteriors de l'edifici, a les cobertes, en els sòls, en els tancaments en contacte amb espais d'altres usos, etc. Hi ha moltes maneres de dur a terme aquest tipus d'actuació, per exemple, en una façana podem col·locar un aïllament sobre el maó exterior i realitzar un acabat amb aplacat de pedra natural. A més de la millora estètica donarem un pas agegantat en eficiència energètica. Hi ha molts materials aïllants, fins i tot ecològics. D'ells et parlàvem fa uns mesos al nostre blog.

PONTS TÈRMICS
Els ponts tèrmics són discontinuïtats a la capa aïllant i per això es converteixen en autèntics embornals energètics que generen patologies constructives i una falta de confort tèrmic. Per a evitar-los hem de procurar que la nostra envolupant aïllant (aïllament en tancaments opacs i fusteries) sigui completament contínua. Per a estudiar-ho podem fer servir l'anomenada 'Regla del Retolador' que consisteix en traçar una línia contínua amb un retolador al voltant de l'envolupant, seguint el traçat per on hem previst col·locar l'aïllament tèrmic. Si aconseguim completar tot l'envolupant sense aixecar el retolador del paper, podrem assegurar que el nostre disseny està lliure de ponts tèrmics.

FINESTRES D'ALTES PRESTACIONS
Les finestres d'altes prestacions i la inclusió de protecció solar (voladissos, tendals, persianes, screens, ...) són un dels punts més importants a estudiar per millorar l'eficiència energètica. Les fusteries exteriors són el punt més feble de qualsevol edifici i influeixen en tots els altres aspectes d'aquest article. Per això han de disposar d'un bon vidre múltiple amb una o dues càmeres estanques farcides d'algun gas aïllant (argó o criptó), combinat amb un marc amb alt nivell d'aïllament. Els materials més recomanats en relació a la qualitat-preu-rendiment són els de fusta o PVC.

Gràcies a les fusteries exteriors d'altes prestacions ens aïllem de l'exterior, obtenim grans quantitats d'energia solar gratuïta a l'hivern, alhora que ens protegim de l'excés de calor a l'estiu. A més, l'ús d'unes bones fusteries millorarà la disminució de la contaminació acústica a causa del soroll exterior.

ESTANQUEÏTAT O HERMETICITAT
En la gran majoria d'edificis, s'escapa o entra la calor a la llar a causa de les filtracions d'aire exterior. Tot això provoca un major consum energètic per compensar aquestes pèrdues. No s'ha de confondre amb aïllament tèrmic. Les dues propietats són importants, però, generalment, s'assoleixen de manera independent. A l'igual que amb l'aïllament, s'ha de crear una línia contínua per l'interior de l'habitatge per evitar que l'aire s'escapoleixi a través de juntes, instal·lacions mal segellades o esquerdes. A això contribueixen làmines hermètiques i transpirables, cintes i collars de segellat i unes fusteries d'altes prestacions.

Amb una bona hermeticitat, el rendiment energètic de la resta d'estratègies es multipliquen, s'aconsegueix un excel·lent nivell de confort i un gran estalvi energètic.

VENTILACIÓ MECÀNICA AMB RECUPERACIÓ DE CALOR

Un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor permet extreure l'aire interior a través d'una sèrie de conductes per expulsar-lo a l'exterior, al mateix temps que a través d'altres conductes es capta aire exterior net i s'impulsa a l'interior dels espais. Tot això sense perdre l'energia continguda en l'aire de l'habitatge. Amb aquests sistemes es pot garantir el cabal d'aire necessari per mantenir la salubritat interior sense necessitat d'obrir les finestres ni a l'estiu ni a l'hivern, el que comporta un augment o disminució important de la temperatura interior (segons l'època de l'any) i evita l'increment de consum d'energia necessari per recuperar la sensació de confort interior.

CLIMATITZACIÓ I ÚS D'ENERGIA RENOVABLE
Com més efectiu sigui el nostre aïllament tèrmic, el sistema de ventilació, l'hermeticitat i la qualitat de portes i finestres, menor serà la necessitat de climatització a la nostra llar per aconseguir aquesta temperatura ideal tant a l'hivern com a l'estiu. Tot i així, podem ser més eficients dissenyant un sistema de climatització eficient i mitjançant l'ús d'energies renovables, com l'energia solar o les calderes de biomassa. L'objectiu és reduir a la mínima expressió la nostra necessitat d'energia, i a partir d'aquest punt, utilitzar sistemes d'alta eficiència energètica que, a la vegada, siguin alimentats per energies renovables.


Vols que t'ajudem?

A l'hora de posar en marxa una rehabilitació energètica i aconseguir que la teva casa tingui un consum gairebé nul és molt important escollir els professionals que la portaran a terme i que ens ajudaran a la seva planificació.

Confia l'increment de l'eficiència energètica del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la rehabilitació del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Reportatges 17/06/2021 14:31:25

instalacion casas prefabricadas

La instal·lació de cases prefabricades, de fusta, formigó, acer o altres materials, és una alternativa que cada vegada més compradors consideren. El mercat ofereix un ampli ventall de preus, superfícies i qualitat d'acabats, sense importar el tipus d'estructura i de si es tracta d'una estructura fixa o mòbil.

Tothom coincideix en indicar que les conseqüències de la pandèmia han fet créixer la demanda d'habitatge unifamiliar i, la construcció prefabricada pel que fa a temps de muntatge és, sense cap dubte, la més competitiva.

Però, què són i què podem fer en realitat? Si ens plantegen comprar-ne un i convertir-lo en la nostra residència habitual o en una segona residència, és imprescindible considerar els següents aspectes.

En primer lloc és important saber que, tant si es tracta d'una casa de fusta com d'una convencional, ambdues han de satisfer els requisits generals de seguretat, funcionalitat i habitabilitat. Així com també han de satisfer requisits d'eficiència energètica, condicions mínimes d'habitabilitat, prestacions enfront d'incendis, etc. El material o la tipologia constructiva en cap cas poden significar una minva de prestacions.

El seu tractament urbanístic és també idèntic i així s'estableix en la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, on s'especifica que: "La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents", requeriran llicència urbanística prèvia.

Pel que fa a les cases que no requereixen una fonamentació, les conegudes com Mobil Home, són considerades "edificació" i és que, segons el parer dels serveis d'inspecció urbanístics i dels Tribunals, "tindrà la consideració d'obra o edificació, en tant que es presumeix el seu caràcter estàtic en l'espai i vocació de permanència". Per tant, la seva implantació també requereix llicència urbanística.

Les Mobil Home, per contra, no podran tenir en cap cas cèdula d'habitabilitat, ja que al tractar-se d'un "mòdul amb rodes", no es pot considerar edificació fixa i per tant no s'entenen incloses dins de la definició d'habitatge.

Per tant i molt important (i sobre el que hem tingut nombroses consultes), la seva condició de casa prefabricada no ens permet instal·lar-la en un sòl no urbanitzable o rústic. Si es tracta d'una finca en sòl urbanitzable, la seva condició no l'eximeix de complir la normativa urbanística i les ordenances municipals, ja que al considerar-se una edificació, requereix llicència per a la seva instal·lació.

Com hem dit a l'inici, el ventall és amplíssim, i un cop aclarit el tractament legal, el comprador hauria de valorar primer les característiques del solar on pensa instal·lar-la: la planitud del terreny, la separació amb veïns o l'alçada màxima que es permet. Recordem que no es tracta d'una construcció feta a mida.

Les instal·lacions prefabricades a priori poden oferir un preu més competitiu pel sistema amb el qual estan elaborades, ja que s'estalvia mà d'obra i temps. Precisament la construcció industrialitzada hauria de redundar també en una millor qualitat. El producte final, qualitativament, hauria de superar a l'habitatge tradicional en circumstàncies normals. Parlem de qualitat en l'execució, no dels materials. La qualitat dels materials dependrà, és clar, del model i acabats que triem.

Si comparem el preu de construcció d'un habitatge construït de manera tradicional i una altre prefabricat d'unes característiques similars no varia molt, entre un 10% o 15%, però cal considerar, en molts casos, altres despeses. Abans de la compra cal aclarir si el preu inclou despeses com: la fonamentació, les despeses de projecte i direcció de les obres, la llicència d'obres, estudi geotècnic i topogràfic, si s'inclou el moviment de terres, el desbrossament del solar, la connexió dels serveis d'aigua i llum, la gestió de residus o la construcció de murs, si fossin necessaris.

Un altre aspecte molt important des d'un punt de vista econòmic si optem per una construcció prefabricada, especialment si és de fusta, no tant en el cas de prefabricats de formigó o acer, és el cost del manteniment. A diferència del que usualment es pensa, les construccions de fusta requereixen de constant seguiment i d'atenció perquè la durabilitat no sigui un problema. Per descomptat, aquest aspecte dependrà molt de la qualitat dels materials i del procés de construcció en si.

Més que el preu, un factor molt important en la compra d'un habitatge prefabricat és el temps de fabricació i instal·lació. Trobem reduccions en el lliurament de fins a un 50 o 60%, segons el tipus de material i acabats.

Qualitat i temps són els aspectes que fan especialment recomanable la compra d'un habitatge prefabricat. Per contra, les escasses possibilitats de personalització, les limitacions en la seva ubicació o els elevats costos de manteniment, són els desavantatges a priori, més importants.

En conclusió, els sistemes prefabricats ofereixen grans avantatges, però també requereixen d'un assessorament tècnic que ens guiï en l'elecció, la instal·lació i el lliurament, per evitar malentesos i sorpreses a darrera hora.

Es tracta d'una construcció com qualsevol altra que requereix d'un equip tècnic (arquitecte i aparellador) i de la sol·licitud de les corresponents llicències i permisos. I, per descomptat, que compti amb unes prestacions de seguretat, habitabilitat i salubritat.

Vols que t'ajudem?

Si vols que el teu habitatge es construeixi amb les màximes garanties, complint amb la legislació actual, amb bons materials però amb un preu assequible i en un temps raonable, t'oferim el que realment necessites: professionals amb experiència que s'encarregaran de tot.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis en relació a la construcció del teu habitatge.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i experimentats que t'assessoraran perquè la teva nova casa tingui les màximes garanties.


Continua llegint
Notícies 27/05/2021 09:24:51

“accesibilidad-edificios”

Les comunitats de propietaris han de conservar i mantenir els elements comuns de l'immoble, de manera que compleixi les condicions estructurals, d'habitabilitat, d'accessibilitat, d'estanquitat i de seguretat, necessàries o exigibles segons la normativa vigent i mantenir en correcte funcionament els serveis i les instal·lacions. Sent els propietaris els que han d'assumir les obres de conservació i reparació necessàries.

En relació a les obligacions legals de les Comunitats de Propietaris pel que fa a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis existents, aquestes es regulen actualment, en el cas de les Balears, per la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal; a Catalunya, mitjançant la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació; i a Aragó, a través de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

A l'Aragó, el règim d'acords de les Comunitat de Propietaris ve regulat per la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

Al respecte de les obres d'accessibilitat, i d'acord al Reial Decret Legislatiu 1/2013 i a la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal realitzada per la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes, la Comunitat de Propietaris d'un edifici estarà obligada a realitzar les obres d'accessibilitat, si entren dins dels paràmetres "d'ajustos raonables", només amb que ho demani un veí de l'immoble major de 70 anys o que posseeixi alguna discapacitat.

A més, el RDL 7/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana concreta en el seu article 2 (definicions), apartat 6 i ens resol la incògnita de què s'entén per "ajust raonable":

"Les mesures d'adequació d'un edifici per a facilitar l'accessibilitat universal de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada. Per determinar si una càrrega és o no proporcionada es tindran en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l'estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d'obtenir finançament oficial o qualsevol altre ajut. S'entén que la càrrega és desproporcionada, als edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant els ajuts públics a les que es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes."

El Ministeri de Foment, segons una nota interpretativa emesa a l'efecte, té el criteri inequívoc que el concepte "cost de les obres repercutit anualment" és el cost de les obres que cada anualitat ha d'abonar la propietat o comunitat de propietaris, és a dir, que en el cas d'obres d'accessibilitat finançades en diversos exercicis es consideren "ajustos raonables" totes aquelles obres o instal·lacions d'accessibilitat universal el cost del qual en cadascun dels anys en què es pagui l'obra sigui inferior a 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes de la comunitat.

A Balears es regula a través de la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal.

Per als edificis d'habitatges existents s'estableix que, les obres i actuacions que siguin necessàries per a l'adequat manteniment i compliment del deure de conservació de l'immoble i dels serveis i de les instal·lacions comunes, són obligatòries, i inclouen en qualsevol cas, les necessàries per satisfer els requisits bàsics d'accessibilitat universal.

Les obres i actuacions que siguin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat universal i, en qualsevol cas, les requerides a instància dels propietaris de l'habitatge o local on visquin, treballin o prestin serveis persones amb discapacitat o persones majors de setanta anys, amb l'objecte d'assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com instal·lar rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l'orientació o la seva comunicació amb l'exterior.

El condicionament és obligatori i no requereixen acord previ de la Junta de Propietaris, tant si impliquen modificacions del títol de constitució o dels estatuts com si no els impliquen, i siguin obligades per part de les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris.

Pel que fa al finançament de les obres i actuacions de rehabilitació que siguin necessàries, encara que sigui obligatori, la comunitat finançarà fins a un import, un cop descomptades les subvencions o ajudes públiques, que no superin dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. La resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, serà assumit per qui les hagi requerit.

En el cas de Catalunya, les condicions legals s'estableixen a la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació.

Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on resideixen persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, han de tenir les condicions d'accessibilitat adequades a les seves necessitats d'accés a l'habitatge, de comunicació i d'interacció amb l'accés a l'edifici, que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l'edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d'adequació necessàries.

L'execució de les obres es durà a terme d'una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot cas en el termini d'un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar des de la data de l'acord de la comunitat de propietaris o, si escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.

Pel que fa al tipus d'acord necessari en la comunitat per tal d'aprovar-les, aquestes es recullen a la Llei de la Propietat Horitzontal. En el cas de Catalunya, les condicions es van actualitzar a la Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, en concret a l'article 553-25, 553-30 i 553-44.

El règim d'adopció d'acords serà el següent:

  1. S'adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, al mateix temps, la majoria simple del total de les seves quotes de participació, els acords que es refereixen a:
  1. L'execució d'obres o l'establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les obres o els serveis afectin l'estructura o configuració exterior.
  2. Les innovacions exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat o la seguretat de l'immoble, segons la seva naturalesa i característiques, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior.
  1. Els propietaris o els titulars d'un dret possessori sobre l'element privatiu, en cas que ells mateixos o les persones amb les que conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, sino  aconsegueixen que s'adoptin els acords a que es refereixen les lletres a) i b) de l'apartat 1, poden sol·licitar a l'autoritat judicial que obligui a la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques, i a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per aconseguir l'accessibilitat i la transitabilitat de l'immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

Els acords adoptats per la junta de propietaris són obligatoris i vinculen tots els propietaris, fins i tot els dissidents.

Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors i les que siguin necessàries per garantir l'accessibilitat i l'habitabilitat de l'edifici, són a càrrec de tots els propietaris si deriven d'un acord de la junta de propietaris. Si deriven d'una decisió judicial d'acord amb l'article 553-25.5, l'autoritat judicial és qui fixa l'import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

Els propietaris que, sense causa justificada, s'oposin a les actuacions o obres necessàries i exigides per l'autoritat competent o les demorin, responen individualment de les sancions que s'imposin en via administrativa.

Vols que t'ajudem?

Confia les millores d'accessibilitat de la teva comunitat a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'aconsellaran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas, assegurant una obra sense problemes i amb les màximes garanties. A més, al realitzar la gestió integral del projecte, els propietaris no us haureu de preocupar de res.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre millores d'accessibilitat en la teva comunitat. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i especialistes en accessibilitat en edificis.


Continua llegint
Notícies 15/04/2021 14:55:38

“humedades

Diu la saviesa popular que a l'abril pluges mil. Amb l'arribada de la, habitualment, època més plujosa de l'any hem de preguntar si la nostra llar està preparada per la pluja i per evitar les goteres i humitats, tan perjudicials per a la nostra salut i la dels nostres edificis.

Les humitats poden aparèixer al sostre, a les parets, a la façana o als terres. És a dir, pot atacar a qualsevol part de la nostra casa. Normalment es produeixen per una manca de manteniment en l'habitatge i poden derivar en un autèntic problema estructural que acabarà degradant irremediablement l'immoble.

Si durant els dies de pluja vam descobrir l'aparició de goteres o humitats hem d'actuar amb rapidesa per detectar l'origen del problema i aturar-ne les conseqüències. Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació més propers són els professionals que t'ajudaran a determinar l'origen i les causes que estan provocant aquestes desagradables goteres o taques d'humitat. A més, buscaran i t'oferiran la solució més adequada en cada cas.

El primer que hem de saber és que no totes les humitats són iguals. Hi ha diferents tipus. En línies generals, podem parlar d'humitats per capil·laritat, per condensació i per filtració. Aquestes són les seves característiques:

Humitat per capil·laritat: és la que es produeix per contacte directe amb el terreny. S'origina, especialment, en edificis unifamiliars, adossats, ..., quan el terreny en el qual s'assenten no és capaç d'absorbir l'excés d'aigua provocat per les pluges. Llavors són els murs de la nostra llar els quals la van absorbint. A més, es pot produir una desagradable olor a humitat a la casa o esvorancs a les parets. Pot produir un desgast dels elements de construcció o situacions de perill amb la instal·lació elèctrica. Un bon impermeabilitzant entre el terra i els elements construïts pot ser una bona solució.

Humitat per condensació: s'origina per mal aïllament de finestres, parets o sostres. És especialment freqüent en banys i cuines a causa del vapor d'aigua condensat que provoca floridures o vidres que degoten. En aquests casos és fonamental, per exemple, una ventilació de la casa diària i l'ús de campanes extractores mentre es cuina.

Humitat per filtració: apareix quan es deterioren les finestres, sostres o cobertes. En aquest cas el problema pot arribar a ser molt greu ja que l'aigua penetra directament a casa a través de finestres o d'una teulada en mal estat, el que provoca taques d'humitat, fongs, goteres i fins inundacions en soterranis o garatges. En aquests casos una bona impermeabilització dels elements deteriorats és imprescindible si volem evitar mals majors i una degradació progressiva de l'immoble. Hi ha molts elements impermeabilitzants eficaços contra l'aigua, entre ells les làmines asfàltiques, de PVC o de EPDM, les membranes de poliolefina o de cautxú, la poliurea freda o el poliuretà. En aquests casos també és fonamental revisar els drenatges d'aigua, les juntes de dilatació o les possibles fissures i esquerdes.

Si detectem qualsevol tipus d'humitats és necessari acudir a un tècnic que s'encarregui d'estudiar la problemàtica i que doni solucions efectives i duradores.

Podem netejar fongs o intentar fer desaparèixer les taques amb pintura, però això no eliminarà el problema, només ho dissimularà i el deteriorament seguirà el seu curs agreujant, cada dia més, la situació, la nostra salut i la de la nostra casa.

Una revisió anual t'ajudarà també a mantenir la teva llar en condicions i preparat per fer front a les pluges. Algunes accions a realitzar periòdicament són:

  • Mantenir neta i en bon estat la xarxa de drenatge i evacuació d'aigües de l'edifici.
  • Netejar les arquetes.
  • Revisar l'existència d'esquerdes o fissures.
  • Estar vigilants davant l'estat de conservació de la façana i de la teulada.

Vols que t'ajudem?

A l'hora de tallar els problemes d'humitats i filtracions a la nostra llar és molt important escollir els professionals que ens ajudaran a triar els sistemes d'aïllament més adequats i que portaran a terme les reformes pertinents.

Confia la millora del teu habitatge a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas i faran que la reforma del teu habitatge sigui tot un èxit.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia de l'corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre reformes al teu habitatge. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora els tècnic i tria el millor pressupost.


Continua llegint
Notícies 19/03/2021 12:15:28

ayudas a la rehabilitacion

En els propers mesos es preveu una inversió que rondaria els 5.300 milions d'euros, procedents de fons europeus i dirigits a la millora del parc immobiliari.

Els ajuts inclouran tres línies bàsiques: millora de l'eficiència energètica, conservació d'edificis i millores en l'accessibilitat. I serà imprescindible, per a particulars i comunitats de propietaris, haver realitzat la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) o l'Informe d'Avaluació dels Edificis (IEE) i disposar de la Certificació d'Eficiència Energètica.

Les millores de l'eficiència energètica es refereixen a millorar l'aïllament en façanes i cobertes, la substitució de finestres, tancaments de terrasses -les que ja tinguin un sostre- i la incorporació de tendals o altres elements que redueixin la insolació.

Pel que fa a les instal·lacions, s'inclouria la col·locació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i / o ventilació per al condicionament tèrmic.

També s'inclouria la incorporació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici.

Una altra de les mesures que es pretén potenciar seria les actuacions que millorin l'aïllament acústic dels habitatges i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Per poder optar als ajuts, els particulars i/o comunitats hauran de satisfer dues condicions: millorar com a mínim una lletra en la qualificació energètica de l'edifici i, alhora, reduir almenys un 10% el consum d'energia final.

D'altra banda, els ajuts també inclouran la conservació d'edificis. Les referides a la fonamentació d'estructura o la coberta, i també façanes o patis amb lesions importants o greus, detectades durant la inspecció dels mateixos.

Un altre dels aspectes que inclouran les subvencions seran les millores en l'accessibilitat dels edificis. La gran majoria de vegades, la instal·lació de rampes o ascensors.

Les comunitats són fins al moment especialment reticents a adoptar aquest tipus de mesures, o la combinació de diverses. Però, considerant les condicions de parc immobiliari pel que fa a la seva eficiència, són una de les inversions més necessàries.

Partim de la base que aproximadament un 80% del parc d'edificis és susceptible de rehabilitar amb criteris d'eficiència energètica. Si el nostre habitatge es va construir abans de la dècada dels anys vuitanta, molt probablement es va fer sense cap tipus d'aïllament tèrmic, i fins al 2006, és summament deficient. I el mateix passa amb els sistemes de calefacció o climatització. Aquest és un dels problemes més habituals i és precisament la nul·la capacitat aïllant la que provoca pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.

Una de les accions més rendibles que podem realitzar en el nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques del nostre habitatge suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50% de la despesa en calefacció i aire acondicionat.

Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici existent. Podem fer aquest aïllament per l'exterior de l'edifici, per l'interior de l'habitatge i, si existeix, per injecció d'escuma a la cambra d'aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes. Per reduir les despeses quan fem aquest tipus d'intervencions, és recomanable aprofitar i realitzar obres de rehabilitació a la façana o a la coberta. D'aquesta manera reduïm el cost total derivat de la mà d'obra o la instal·lació d'una bastida.

Un altre punt important passa per fer un bon ús de les instal·lacions de climatització sempre tenint en compte que la viabilitat d'una proposta no depèn només de les pròpies característiques de la mateixa, sinó també, i més significatiu, de l'ús que es faci dels sistemes de calefacció i / o refrigeració. Si la instal·lació té més de 10 anys d'antiguitat és recomanable renovar-la i el mercat ens ofereix moltes opcions. Un sistema de calefacció i aigua calenta conjunta és més eficient. Si s'ha de substituir, és recomanable utilitzar les calderes de condensació o bombes de calor de gas natural o, sistemes d'aerotèrmia, o si és possible, biomassa. Els sistemes que funcionen amb energia elèctrica s'han d'evitar per la seva baixa eficiència.

Des de l'Administració i el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) han posat a disposició dels usuaris, eines que permeten fer simulacions d'inversió, estalvi i temps de recuperació de les inversions.

Vols que t'ajudem a millorar el teu edifici o habitatge?

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició a més de 200 professionals col·legiats que poden avaluar les característiques del teu habitatge o edifici, analitzar les mancances i proposar les millores que, tècnica i econòmicament, siguin més adequades per a la comunitat o el propietari de l'habitatge.

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fes clic en aquest enllaç per consultar el teu cas amb un dels nostres experts. T'assessorarà en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu habitatge de la manera més professional i eficient. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats de la teva zona. Compara ofertes, valora als tècnics i tria el millor pressupost.


Continua llegint
QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com es el portal donde conseguir presupuestos y precios de obras, reformas y certificados en Mallorca, Tarragona y Zaragoza