MCA 971 452 461   |   ZGZ 976 239 501   |   TGN 977 250 871

El blog dels arquitectes tècnics

Les comunitats de propietaris i la supressió de barreres arquitectòniques

Notícies 27/05/2021 09:24:51

“accesibilidad-edificios”

Les comunitats de propietaris han de conservar i mantenir els elements comuns de l'immoble, de manera que compleixi les condicions estructurals, d'habitabilitat, d'accessibilitat, d'estanquitat i de seguretat, necessàries o exigibles segons la normativa vigent i mantenir en correcte funcionament els serveis i les instal·lacions. Sent els propietaris els que han d'assumir les obres de conservació i reparació necessàries.

En relació a les obligacions legals de les Comunitats de Propietaris pel que fa a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis existents, aquestes es regulen actualment, en el cas de les Balears, per la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal; a Catalunya, mitjançant la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació; i a Aragó, a través de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

A l'Aragó, el règim d'acords de les Comunitat de Propietaris ve regulat per la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).

Al respecte de les obres d'accessibilitat, i d'acord al Reial Decret Legislatiu 1/2013 i a la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal realitzada per la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes, la Comunitat de Propietaris d'un edifici estarà obligada a realitzar les obres d'accessibilitat, si entren dins dels paràmetres "d'ajustos raonables", només amb que ho demani un veí de l'immoble major de 70 anys o que posseeixi alguna discapacitat.

A més, el RDL 7/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana concreta en el seu article 2 (definicions), apartat 6 i ens resol la incògnita de què s'entén per "ajust raonable":

"Les mesures d'adequació d'un edifici per a facilitar l'accessibilitat universal de forma eficaç, segura i pràctica, i sense que suposin una càrrega desproporcionada. Per determinar si una càrrega és o no proporcionada es tindran en compte els costos de la mesura, els efectes discriminatoris que la seva no adopció podria representar, l'estructura i característiques de la persona o entitat que hagi de posar-la en pràctica i la possibilitat que tinguin aquelles d'obtenir finançament oficial o qualsevol altre ajut. S'entén que la càrrega és desproporcionada, als edificis constituïts en règim de propietat horitzontal, quan el cost de les obres repercutit anualment, i descomptant els ajuts públics a les que es pugui tenir dret, excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes."

El Ministeri de Foment, segons una nota interpretativa emesa a l'efecte, té el criteri inequívoc que el concepte "cost de les obres repercutit anualment" és el cost de les obres que cada anualitat ha d'abonar la propietat o comunitat de propietaris, és a dir, que en el cas d'obres d'accessibilitat finançades en diversos exercicis es consideren "ajustos raonables" totes aquelles obres o instal·lacions d'accessibilitat universal el cost del qual en cadascun dels anys en què es pagui l'obra sigui inferior a 12 mensualitats ordinàries de despeses comunes de la comunitat.

A Balears es regula a través de la Llei 8/2017 a Accessibilitat Universal.

Per als edificis d'habitatges existents s'estableix que, les obres i actuacions que siguin necessàries per a l'adequat manteniment i compliment del deure de conservació de l'immoble i dels serveis i de les instal·lacions comunes, són obligatòries, i inclouen en qualsevol cas, les necessàries per satisfer els requisits bàsics d'accessibilitat universal.

Les obres i actuacions que siguin necessàries per a garantir els ajustos raonables en matèria d'accessibilitat universal i, en qualsevol cas, les requerides a instància dels propietaris de l'habitatge o local on visquin, treballin o prestin serveis persones amb discapacitat o persones majors de setanta anys, amb l'objecte d'assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com instal·lar rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l'orientació o la seva comunicació amb l'exterior.

El condicionament és obligatori i no requereixen acord previ de la Junta de Propietaris, tant si impliquen modificacions del títol de constitució o dels estatuts com si no els impliquen, i siguin obligades per part de les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris.

Pel que fa al finançament de les obres i actuacions de rehabilitació que siguin necessàries, encara que sigui obligatori, la comunitat finançarà fins a un import, un cop descomptades les subvencions o ajudes públiques, que no superin dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. La resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, serà assumit per qui les hagi requerit.

En el cas de Catalunya, les condicions legals s'estableixen a la Llei 13/2014, d'Accessibilitat i el DB SUA del Codi Tècnic de l'Edificació.

Les zones comunes dels edificis plurifamiliars on resideixen persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, han de tenir les condicions d'accessibilitat adequades a les seves necessitats d'accés a l'habitatge, de comunicació i d'interacció amb l'accés a l'edifici, que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l'edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d'adequació necessàries.

L'execució de les obres es durà a terme d'una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot cas en el termini d'un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar des de la data de l'acord de la comunitat de propietaris o, si escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.

Pel que fa al tipus d'acord necessari en la comunitat per tal d'aprovar-les, aquestes es recullen a la Llei de la Propietat Horitzontal. En el cas de Catalunya, les condicions es van actualitzar a la Llei 5/2015, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, en concret a l'article 553-25, 553-30 i 553-44.

El règim d'adopció d'acords serà el següent:

  1. S'adopten per majoria simple dels propietaris que han participat en cada votació, que ha de representar, al mateix temps, la majoria simple del total de les seves quotes de participació, els acords que es refereixen a:
  1. L'execució d'obres o l'establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o encara que les obres o els serveis afectin l'estructura o configuració exterior.
  2. Les innovacions exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat o la seguretat de l'immoble, segons la seva naturalesa i característiques, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior.
  1. Els propietaris o els titulars d'un dret possessori sobre l'element privatiu, en cas que ells mateixos o les persones amb les que conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, sino  aconsegueixen que s'adoptin els acords a que es refereixen les lletres a) i b) de l'apartat 1, poden sol·licitar a l'autoritat judicial que obligui a la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques, i a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per aconseguir l'accessibilitat i la transitabilitat de l'immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

Els acords adoptats per la junta de propietaris són obligatoris i vinculen tots els propietaris, fins i tot els dissidents.

Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d'ascensors i les que siguin necessàries per garantir l'accessibilitat i l'habitabilitat de l'edifici, són a càrrec de tots els propietaris si deriven d'un acord de la junta de propietaris. Si deriven d'una decisió judicial d'acord amb l'article 553-25.5, l'autoritat judicial és qui fixa l'import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

Els propietaris que, sense causa justificada, s'oposin a les actuacions o obres necessàries i exigides per l'autoritat competent o les demorin, responen individualment de les sancions que s'imposin en via administrativa.

Vols que t'ajudem?

Confia les millores d'accessibilitat de la teva comunitat a un arquitecte tècnic. Els nostres tècnics professionals t'aconsellaran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas, assegurant una obra sense problemes i amb les màximes garanties. A més, al realitzar la gestió integral del projecte, els propietaris no us haureu de preocupar de res.

A Obres amb Garantia posem a la teva disposició més de 200 professionals col·legiats que t'ajudaran en tot el que necessitis.

Comptem, a més, amb la garantia del corresponent Col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb més de 1.000 clients satisfets que poden parlar per nosaltres de la seva experiència.

Fent clic en aquest enllaç accediràs a més informació sobre millores d'accessibilitat en la teva comunitat. A més, podràs demanar fins a 3 pressupostos gratis de professionals altament qualificats i especialistes en accessibilitat en edificis.

QUÉ NECESSITES?

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@obrascongarantia.com.

Ràpid, gratis i sense compromís!
Caixa d'Enginyers
Anunciat a:

CategoriesObrascongarantia.com és el portal on aconseguir pressupostos i preus d'obres, reformes i certificats a Mallorca, Tarragona i Saragossa